هشتمین حراج تهران

اختصاصی از نیک فایل تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 128   آزاد یواحد دامغانعنوان پایان نامه:قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران راهنما:آقای علیرضا حسنیدانشجو:علـی غــلامی پاجــیورودی 1386فهرست مطالبمقدمه 1بیان مسئله: 3فرضیه ها: 3بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج 4فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج 5مبحث اول: حراج در قانون شهرداری 6گفتار اول: آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی 6گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا. 7گفتار سوم: آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنکفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی 8گفتار چهارم: آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا 11مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاک کشور 13گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاک مصوب 1358 14گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15گفتار چهارم: آیین نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16مبحث سوم: حراج در آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 دادگستری 16گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی 16گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین نامه 19گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج 21گفتار چهارم: موارد بی اعتباری فروش در حراج 22مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی 24گفتار اول: آیین نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی. 25گفتار دوم: آیین نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی 27مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور 29مبحث ششم: حراج در آیین نامه معاملات تی 31گفتار اول: آیین نامه معاملات تی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی 31گفتار دوم: آیین نامه معاملات تی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی 31مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟ 34گفتار دوم: بررسی نظریات 36مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمرکی 37گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمرکی مصوب 6/4/1334 37گفتار دوم: حراج در قانون امور گمرکی مصوب 3/3/1350 39گفتار سوم: نحوه حراج در آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی 40گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص کالای متروکه در فرودگاه 43مبحث نهم: حراج در قانون جمع آوری و فروش اموال تملیکی 44مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی 45مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 مجلس شورای ی 46گفتار اول: شرایط فروشنده کالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47گفتار دوم: شرایط تامین کننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الکترونیک 47مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورش تگی 48بخش دوم: مزایده 49فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی 49فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات تی و مفهوم آن 50فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای تی 52فصل چهارم: مزایده در اجرای احکام مدنی 54گفتار اول: اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است. 54گفتار دوم: اصلاح آیین نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55گفتار سوم: اصول مقدماتی حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و ین اجرا جهت اجرای اجرائیه 56گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احکام مدنی 58مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول 58گفتار اول: محل مزایده 58گفتار دوم: زمان مزایده 59گفتار سوم: آگهی مزایده 60گفتار چهارم: دعوت از طرفین برای مزایده 62 گفتار پنجم: جلسه مزایده 64گفتار ششم: توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده 68گفتار هفتم: موارد رد ین اجرا برای مزایده 69گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده 70گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز در مزایده 71گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده 72بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط 73گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده 73گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده 74گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول 75گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده 75مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول 76گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول 76گفتار دوم: اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول 77بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج 79فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس 79فصل دوم: ارکان بورس 80فصل سوم: نحوه سرمایه گذاری در بورس 81گفتار اول: ید 81گفتار دوم: فروش 81گفتار سوم: اعلامیه ید و فروش 81فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی 82بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج 84بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج 88فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج 88فصل دوم: اقسام حراج 89گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف 89گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش کالا 90گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل 90گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی 90گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی 90گفتار ششم: حراج جمعی 91فصل سوم: مشخصات حراج 91گفتار اول: حراج تی 91بند اول: حراج در مقام فروش کالا 92بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق تی 92گفتار دوم: حراج خصوصی 92بند اول: حراج اشخاص حقیقی 93بند دوم: حراج اشخاص حقوقی 93فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج 93گفتار اول: اصل قراردادها 93گفتار دوم: قصد و رضای طرفین 94گفتار سوم: اهلیت طرفین 100گفتار چهارم: موضوع حراج 102بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملک مالیت داشته باشد. 103بند سوم: مورد حراج باید مقدور سلیم باشد. 103بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد 103بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد 104گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج 105فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است 107فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق العمل کاری است 109فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است 110فصل نهم: ویژگیهای حراج 111نتیجه گیری 119منابع و ماخذ 122
با
تحقیق و بررسی در مورد قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران 128 ص

سرهنگ «علی محمدپور» با اشاره به نزدیک شدن به ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و مادر گفت: در این ایام شاهد حراج از سوی فروشگاه های اینترنتی برای این روز هستیم. ادامه مطلب ایلنا نوشت:برخی پروازهای امروز (چهاردهم داد) فرودگاه های (ره) و مهرآباد در استان تهران به مناسبت برگزاری بیست و هشتمین سالگرد ارتحال (ره) با تاخیر انجام می شود. در مورد آ ین وضعیت ترافیکی راه های کشور اظهار کرد: در حال حاضر در ورودی کلان شهر تهران در محورهای آزادراهی و قدیم "قم-تهران"، "ساوه-تهران"، "شهریار-تهران" و "پاکدشت-تهران،" ترافیک پرحجم است. سازمان هواپیمایی کشوری نرخ بلیت پرواز های تهران ـ نجف ـ تهران و تهران ـ بغداد ـ تهران برای ایام اربعین حسینی (ع) را اعلام کرد. سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در مورد آ ین وضعیت تیم و همچنین به حراج گذاشته شدن تیم های لیگ برتری اظهار نظر کرد. نقشه گسل های تهران بهترین و جامع ترین نقشه گسل های تهران جامعترین نقشه گسل های تهران کاملترین نقشه گسل های تهران بهترین نقشه گسل های تهران نقشه گسل های تهران 97

ادامه مطلب آثار علمی قدیمی خانه حراج بونامز (bonhams) در انگلستان واقع شده و یکی از بزرگترین مکان هایی است که همه ساله محصولات مختلفی را در زمینه های گوناگون به حراج می گذارد. حراجی با نام “تاریخ علم و فناوری”، یکی از برنامه های ثابت در تقویم کاری بونامز است که همه ساله و در ماه دسامبر، در شهر نیویورک برگزار می شود. سال گذشته این ... نوشته 10 مورد از آثار علمی قدیمی و ارزشمند؛ گنجینه های تاریخ علم اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد. تاریخچه بلک فرایدی، بزرگ ترین روز حراج در دنیا وین رونی، ستاره گ ن اورتون قصد دارد اتوموبیل bmw i8 خود را به فروش برساند. فروش عمده رم و فلش در تهران فروشگاه عمده رم فلش در تهران با سلام ، شما وارد بخش فروش عمده رم و فلش در تهران شده ایدفروش رم و فلش در تهران فروش رم و فلش در تهران فروش عمده رم و فلش در تهران فروشگاه عمده رم و فلش در تهران فروش عمده رم و فلش در تهران تخصص ماست . جهت ب اطلاعات بیشتر در خصوص قیمت عمده رم و فلش در تهران میتوانید با ما تماس بگیرید . جهت ب اطلاعات بیشتر در مورد لیست قیمت رم و فلش در تهران می توانید از تهران با شماره ۷۷۲۷۸۱۱۰ تماس بگیرید . برچسب ها: بهترین فروشنده رم و فلش در تهران, تهران, رم, فروش, فروش عمده رم در تهران, فروش عمده رم و فلش, فروش عمده رم و فلش در پایتخت, فروش عمده رم و فلش در تهران, فروش عمده رم و فلش در تهران بزرگ, فروشگاه رم و فلش الو الو کالا تهران, فروشگاه عمده رم و فلش در تهرارن, فلش یداران حساب های بلوکه بین ٢ تا ٢٥ درصد از مبلغ س ر می کنند. در بیست و دومین حراج کریستیز دوبی، 52 اثر به فروش نرسید که سهم هنرمندان ایرانی نیز 16 اثر بود. همشهری آنلاین: معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران خبر منع رفت و آمد در تهران را تکذیب کرد. این خودرو برخلاف 10 مدل دیگر تنها با هدف تجاری سازی و بازاری ساخته نشده و انعطاف و هندلینگ خوبی را از خود نشان می دهد. بیست و هشتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی از اول تا هفتم شهریور ماه در نمایشگاه بین المللی تهران در سالن ۸، ۹ و ۲۵ در حال برگزاری است همشهری آنلاین: مراسم ۲۲ بهمن در سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب ی در تهران و سراسر کشور در حال برگزاری است. پیش بینی می شود که این فرم درخواست کار ۵۰ هزار دلار به فروش برسد. علی علیپور طی یک اقدام خیرخواهانه پیراهن خود را برای کمک به بیماران صرع به حراج گذاشت. مراسم 22 بهمن در سی و هشتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب ی از لحظاتی پیش در تهران و سراسر کشور آغاز شد. تابلوی نقاشی از «ج ون پولاک» به قیمت ۱۵ میلیون دلار به فروش گذاشته می شود. تهران - ایرنا - هشتاد و هشتمین شماره خط حزب الله با سخن هفته ای با عنوان «سه دیدار مهم» درباره وم بازخوانی سه دیدار مهم انقلاب برای درک بهتر گفتمان منتشر شد. تهران به ت آیت الله سید احمد خاتمی، موقت تهران در تهران اقامه شد. تصاویر صفحه نخست رو مه های کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می شود. ید اینترنتی ساعت بند pu, ید پستی ساعت بند pu, ید ارزان ساعت بند pu,ساعت بند pu, ید نقدی ساعت بند pu, ید آنلاین ساعت بند pu, ید ساعت بند pu,فروش ساعت بند pu,فروش پستی ساعت بند pu,فروش اینترنتی ساعت بند pu,فروش ارزان ساعت بند pu,حراج اینترنتی با پایین ترین قیمت,حراج اینترنتی,حراج, ید پستی,فروشگاه اینترنتی,ساعت بند pu ارزان,ارزان ترین ساعت بند pu, ید اینترنتی ارزان ساعت بند pu,بهترین فروشگاه اینترنتی
ید اینترنتی, ید اینترنتی ساعت بند pu جدید, ید ساعت بند pu جدید, ید نقدی ساعت بند pu جدید, ید پستی, ید پستی ساعت بند pu جدید,ساعت بند pu جدید,ساعت بند pu اصلی برای دیدن توضیحات بیشتر کلیک کنید نقاشی دختر و بادکنک در حراجی لندن وارد کاغذ د کن درون قاب شده و ریز ریز شد. شرایط این روزهای پرسپولیس به گونه ای است که حتی جای خالی بازیکنان بی کیفیت اوکراینی هم احساس می شود. قائم مقام شرکت آب و فاضلاب تهران گفت: به منظور تامین آب تهران در زمان ز له برنامه ای در نظر گرفته شده که روی ۸۰ مخزن آب تهران دریچه قطع اضطراری آب وصل شود. اعضای شورای ی شهر تهران به دلیل با انتخابات شوراها تعطیلی سیصد و چهل ششمین و سیصد چهل و هشتمین جلسه علنی شورای شهر را به تصویب رساندند. هشتمین نمایشگاه بین المللی معماری و دکوراسیون داخلی و خانه مدرن امروز با حضور بیش از 290 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افتتاح شد. احمد مسجدجامعی - عضو شورای شهر تهران: تهران ابرشهری است با یک مجموعه مدیریتی دانا و توانا که کم و بیش در شورا، شهرداری و مدیریت شهری بروز و ظهور یافته است. روسیه در یک اقدام انتقام جویانه در مقابل اقدام به فروش ۸۴ درصد از اوراق بهادر خزانه داری یی خود کرد. رکنا: دو که ضبط و پخش سرقتی را به یک مغازه س بودند از طریق یک سایت فروش مجازی کالا به دام افتادند. این روز ها همه در تب و تاب ید وسایل مورد نیاز خود در آستانه سال نو هستند. برای اینکه از یدتان راضی باشید، باید نکاتی را رعایت کنید. هشتمین دوره از طرح ضیافت شه ویژه ان و نخبگان علوم پزشکی شهید بهشتی تهران برای ارتباط با ان ارزشی و ارتقای سطح علمی، فرهنگی، آن ها به مدت سه روز برگزار می شود. در سی و ششمین نمایشگاه کتاب های عتیقه و نایاب در بوستون امریکا قراراست دست خط «جرج واشنگتن» به قیمت پیشنهادی 8.4 میلیون دلار (26 میلیارد و 880 میلیون تومان) به حراج گذاشته شود. این دست خط مربوط به اعلام روز شکرگزاری در سال 1789 است که در کناراولین نسخه سرود کریسمس نوشته شده چار دیکنز و اشعار مایک جگر به حراج گذاشته می شود. هنوز شخص یا سازمانی برای دادن پیشنهاد بالاتر اقدام نکرده و باید شاهد افتتاحیه و روز حراجی در حین برگزاری نمایشگاه باشیم. این نم. هشتمین نمایشواره بزرگ « کوچه های بنی هاشم» در ایام فاطمیه در محله ستارخان تهران برگزار می شود. تهران - ایرنا- رئیس ایران که روز گذشته ( ) برای شرکت در دومین نشست سه جانبه تهران، مسکو و آنکارا در خصوص ، به ترکیه سفر کرده بود، دقایقی پیش وارد تهران شد. رییس شورای ی شهر تهران با اشاره به تدوین برنامه ۵ ساله سوم شهرداری تهران ابراز امیدواری کرد تا سرانه فضای سبز تهران به استانداردهای جهانی برسد. مجلس مردمی ملی الجزایر اعلام کرد: در سی و هشتمین اجلاس کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری ی به میزبانی تهران شرکت می کند.