مکتب گشت پاو وینت


در شب خاطره انگیز تولد آقای عادلخانی من ناچیز هم که لحظه ای از ایجاز صحبت کاپیتان جباری غافل شده بودم صحنه ای را دیدم که سعی تا با دستهای لرزان و با دوربین قرون وسطایی خود شکار کنم که بی مناسبت ندیدم تقدیم عزیزان کنم.

در زمانه ایکه در اکثر عرصه های اجتماعی رقابت ها جای رفاقت ها را گرفته ، در عصریکه افراد دون و ناشناس یکدیگر را نردبانی برای صعود خود میکنند چه برسد به مشاهیر و سرشناسان جامعه ، در دورانیکه همین پیش وتان تیم رقیب در اجماع خود از گذشته های تاریک خود کنار میزنند و دری میکنند و با افتخار در شو ها و برنامه های پربیننده در مقابل چشم و گوش ملیونها هوادار از سوابق مشعشع و تابان طرف دیگر میگویند و از اطلاق صفاتی چون معتاد و و هیز و وطنفروش و ... به هم تیمی قدیمی خود دریغ نمیکنند ،چه زیباست و چه آرامش بخش است دیدن این تصویر که حقیر بدون هیچگونه صحنه سازی و درحین ذکر خاطرات شیرین کاپیتان جباری از این دو بزرگمرد شکار .

چهره همیشه جدی و متعصب علی جباری و حتی آرامش و پرواز ذهن رضا عادلخانی به آن دوران شیرین روی صحبت من نیست .
آنچه مرا در آن لحظه متوجه خود کرد محبت و عشق و احترام این دو بزرگمرد بود که اینگونه در کنار هم آرمیده اند و چه زیبا و چه پر مهر و دوستانه دست کاپیتان جباری بر روی همان پای چپ جادویی عادلخانی گذاشته شده است .
کیست که انکار کند که هر یک از این دو ابرمرد خود یک تیم بودند برای یک تیم ، کیست که منکر شود که شهرت و اعتبار و وت میان هر یک از ستارگان جوان تاج در زمان خود میتوانست منشا بعضی سوءتفاهمات شد و شاید حتی شده باشد ، امّا و امّا و امّا این ع ساده در یک مهمانی خصوصی و به دور از چشم رسانه ها ، عمق مهر و درایت و احترام میان بزرگانی را میرساند که نه برای تصاحب مربیگیری تیمشان و نه برای دریافت سهمیه بیشتر از سهمیه پیش وتان باشگاه و نه برای هیچ عوامفریبی در کنار هم زیباترین لحظات دوستی و صداقت را رقم زده اند .

باز هم به این ع بنگرید ، فکر کنم شما هم عقیده باشید که تاج بر خلاف شاهین و پرسپولیس و پیکان نیاز به اساسنامه دهها ماده ای برای مکتب سازی ندارد ،
چون مکتب تاج یعنی اینکه مسعود مژدهی ها هرگز زبان نمیگشایند تا راز نبستن بازوبند کاپیتانی تاج را بگویند چون معرفت و جوانمر ان نمیگذارد تا یک هوادار ساده ذره ای ازعشقش به بازیکن یا فلان کارمند باشگاه کم گردد ،
مکتب تاج یعنی نجابت و شخصیت خا ار تهرانی که در رقابت با حجازیها و رشیدیها جز خشوع و احترام چه در دهه ها قبل و چه حال چیزی ندیدیم و نمیبینیم
و مکتب تاج یعنی محرم عاشریها که با آن سابقه گ نیها برای تاج و تیم جوانان ، سالها گوشه تنهایی اختیار کرده تا به گفنه خود نکند که با رسانه ای شدنش خبری علیه پیش وتی یا گله ای از بزرگی به دروغ از ایشان قلم زده شود و خلاصه :

مکتب تاج همین معنا در همین ع است ، پرنده هاییکه هر قدر اوج بگیرند و چرخ بخورند و پرواز کنند ، آ باز هم در پشت بام خانه "تاج " فرود میایند و عاشقانه در کنار هم جا میگیرند .... علیرضا زاکانی سابق مجلس، در شانزدهمین هم شی دبیران کانون تربیت ی با بیان اینکه انقلاب ی احیا شد و در سطح مکتب با همه مکاتب مادی و به ویژه نوع سرمایه داری آن مواجه شد، اظهار داشت: جبهه مقاومت و رکن آن؛ یعنی ایران ی در مقابل ارکان نظام سلطه و استکبار قرار گرفته که با محوریت درصدد کنار زدن رقبا و در اختیار گرفتن جهان یکپارچه است. پاردپوینت مراحل توسعه مدیریت پاو وینت مراحل توسعۀ مدیریت دسته بندی علوم انسانی فرمت فایل ppt حجم فایل 147 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 43 دریافت فایل پاردپوینت مراحل توسعه مدیریت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها پاو وینت مراحل توسعۀ مدیریت اسلاید ۱ : مقدمه پیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود. جوامع تاکنون ۵ دوره راگذرانده اند: ١- خوراکجو(عصر کشاورزی): مواد مورد نیاز مستقیم تهّیه ومصرف میشد. ۲- عصرکشاورزی : تولید از مصرف بیشتر بود برای مازاد تولید باید سازو کارهائی ارائه میشد بنابراین الگوی مدیریتی ﭙیچیده ای لازم بود. ۳- جامعۀ صنعتی : تولید هم اضافه وهم متنوّع شد. ۴- جامعۀ خدماتی. ۵- عصراطلاعات وارتباطات: بازارهای مجازی بوجود آمدند. مدیریت حرفه ای اززمان انقلاب صنعتی شکل گرفته است اسلاید ۲ : مراحل توسعۀ مدیریت : ۱- مکتب کلاسیک ها (١۹۲٠-١۸۸٠) : تٲکید بر ساختار ومنابع زیرزمینی وفنّی ۲- مکتب نئوکلاسیک ها(١۹۴٠-١۹۲٠) : تٲکید بر عامل انسانی در کنار عامل فنّی. ۳- مکتب سیستمی (١۹۶٠-١۹۴٠) : نگاه کل گرایانه. ۴- مکتب اقتضائی (١۹۶٠تا کنون) : هیچ روشی فی نفسه قابل رد یا تردید نیست.موقعیت گرائی it depents مکتب نئو کلاسیک ها مکتب روابط یا منابع انسانی است وبامطالعات ون مایو(هارثون) آغازگردیدکه به اهمیّت عامل انسانی ﭙﯽ برده شد.ازنظرمایو ahappy worker is a productive worker. دراین مکتب تاکید برانسان و عامل فنّی است social & teechnical.علم مدیریت منابع انسانی ازاین مکتب آغازمی گردد.درمکتب کلاسیک منابع فیزیکی زمینی مورد توجّه قرار داشتند امّا در مکتب نئوکلاسیک تاکید بر منابع روزمینی بود.درعصرکنونی کشورهائی موفّق اندکه منابع انسانی توسعه یافته وغنی داشته باشند.امروزه شاخص (human development index)h.d.i از جمله امیدبه زندگی حق انتخاب(دموکراسی) و… اسلاید ۳ : مبنای توسعه قرار داده شده. جوامع کنونی بیشتربه سمت ب وکار مجازی حرکت میکنند وبرای رفتن به ب وکارمجازی نیاز به منابع انسانی توسعه یافته داریم امّا متٲسفانه درکشورما اهمّیت منابع انسانی چندان که باید موردتوجّه قرارنمی گیرد واهمیّت مدیران به ترتیب زیراست: ١- مدیر تولید ۲- مدیر مالی ۳- مدیر بازاری ۴- مدیر منابع انسانی سطوح موردبحث مدیریت منابع انسانی به طور کلّی درجهان عبارتنداز: ١- واحدسازمانی ۲- سازمانی ۳- ملّی ۴- بین اللملی ۵- چند ملیّتی ۶- جهانی استراتژیک ترین عامل برای توسعۀ کشورها منابع انسانی قلمداد میشود. درهمین زمینه دو بحث مطرح شده است : ١- مدیریت منابع انسانی استراتژیک : نگاه بلندمدّت برای مدیریت منابع انسانی در یک سازمان است . ۲- مدیریت استراتژیک منابع انسانی : نگاه بلندمدّت برای مدیریت منابع انسانی در یک کشور است . اسلاید ۴ : تعاریف واه مدیریت منابع انسانی ◄ مدیریت منابع انسانی : عبارت است ازجذب واستخدام آموزش وبهسازی به کارگیری وانتصاب ونگهداشت منابع انسانی درجهت تحقق اه سازمان . این چهارفرآیند فرآیندهای اساسی مدیریت منابع انسانی می باشند . درمدیریت منابع انسانی استراتژیک فرآیندهای اساسی باید با توّجه و نگاه به استراتژیهای سازمان صورت گیرد ومستقل ازاین استراتژیها عمل نشود .امّا درمدیریت استراتژیک منابع انسانی فرآیندهای اساسی با توّجه به استراتژیهای ملی تنظیم میگردد ودرواقع مقیاس بحث به سطح ملّی افزایش می یابد وساماندهی مدیریت منابع انسانی درسطح کلان قرارمی گیرد . ◄ استراتژی : مجموعۀ اقدامات مهّم واساسی برای رسیدن به اه است . مدیریت منابع انسانی استراتژیک ومدیریت استراتژیک منابع انسانی باهم مرتبط هستند و نمیتواننداز یکدیگر مستقل باشند در حقیقت اطلّاعات مدیریت استراتژیک منابع انسانی ورودی مدیریت منابع انسانی استراتژیک و وجی دوّمی ورودی اوّلی است .موضوع بحث دراین درس درحد مدیریت منابع انسانی استراتژیک میباشد . تمام فعالیّتهای مدیریت منابع انسانی باید با توّجه به استراتژیهای سازمان انجام شود ودرغیراین صورت به ش ت منجّر خواهد شد . پاو وینت مراحل توسعۀ مدیریتمراحل توسعه مدیریت
اعتماد شما سرمایه ما صادق(ع) رئیس مکتب شیعه در دوران عمر با برکاتشان با برگزاری کرسی آزاد شی به نشر معارف الهی همت گمارد، در این میان یکی از موضوعات مهمی که از این همام در کتب شیعه نقل شده است، روایت حضرت(ع) در خصوص مسأله مهدویت است، به همین منظور با آیت الله نجم الدین طبسی خارج مهدویت حوزه علمیه قم گفت وگو کردیم که در ادامه می آید: در مکتب پست مدرن ما با نگاهی وجود شناختی مواجهیم و در نمایش «چند درجه سوءتفاهم در مقیاس اتللو» هم با نوعی وجود شناختی رو به رو هستیم. تخته می گوید بیا تا اب را نجوا کنیم لاله هایی نوشکفته باصلابت واکنیم عشق مکتب طفل مارا می کشاند در کلاس تاکه اموزش دهد او را الفبای سپاس ********* خ دارد دلم درنیمه شب کوجام من باکه گویم راز دل کو محرمی درنام من من کویر شوره زارم آب را نجوا کنم تا بمیرد تشنه کامی لا اقل در کام من خانه دوشم حال من تاکی توحاشا میکنی عشق بی فرجام دل شد درتماشادام من عشق شیرین ازدل فرهاد هرگزگم نشد تاج خسرو حایلی شدتابمیرد نام من ****** اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت ارتباط بین سود و قیمت سهام 22 اسلاید با و پر سرعت .
دسته بندی : پاو وینت  نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش )    قسمتی از محتوی متن پاو وینت :    تعداد اسلاید : 22 صفحه ارتباط بین سود و قیمت سهام .
در بورس اوراق بهادارتهران.
فصل اول.
1-1- مقدمه: 2-1- تعریف موضوع: 3-1- اهمیت تحقیق : 4 -1- سوابق مربوط : 5-1- فرضـیات تحقیق : 6-1- قلمرو مکانی تحقیق : 7-1- قلمرو زمانی تحقیق : 8-1- روش تحقیق : 9-1- سـاختار تحقیق : فصل دوم.
1-2- مقدمه : 2-2- کلیات : 3-2- مزایای وجود بورس اوراق بهادار : از دیدگاه کلان : از دید شرکتهای پذیرفته شده در بورس : از دید افراد و سرمایه گذاران : 4-2- استفاده کنندگان گزارشهای مالی : 5-2- هدفهای گزارشگری مالی : 6-2- انتخاب نظریه سود : 1- نظریه دارایی ها – بدهی ها 2- نظریه درآمد و هزینه 3- نظریه استقلال تراز نامه و سود و زیان 7-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود : 1- مکتب کلاسیک ها : 2- مکتب نئو کلاسیکها : 3- مکتب رادیکالها : 8-2 سود تحققی و غیر تحققی : سود بر مبنای ارزش فعلی .
سود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی یا سود حسابداری .
9-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام 1-ارتباط بین قیمت اوراق بهادار و سود پرداختنی آتی 2-ارتباط بین سود پرداختنی آتی و سودهای آتی 3-ارتباط بین سودهای آتی و سودهای جاری 19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه سود – قیمت سهام : فصل سوم.
1-3- مقدمه 2-3- انواع روشهای تحقیق 3-3-ویژگیهای روش توصیفی 4-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی 5-3- فرضیات تحقیق 6-3- جامعه آماری 7-3- نمونه و نمونه گیری به طوری که: n : اندازه جامعه n : اندازه حجم نمونه p : نسبت موفقیت q : نسبت عدم موفقیت z : متغیر استاندارد توزیع نرمال : خطای برآورد 8-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیک های آماری و محاسبات آنها : 9-3- آماره تست فرضیات 10-3- ضریب تشخیص یا ضریب تعیین 11-3- محاسبه ضریب خط رگرسیون : .
sst = ssr + sse فصل چهارم 1-4- مقدمه 2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال81=3269% ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال82=523% ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال83=6238% t (81) = 2.
241 t (82) = 3.
9766 t (83) = 5.
1724 (1) برای محاسبه t ج چون فاصله اطمینان آزمون 95/0 انتخاب گردیده است لذا : خلاصه آزمون ضریب همبستگی .
3-4- ضریب تعیین یا ضریب تشخیص : برای سال 81 معادل 10% است برای سالهای 82 و   متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاو وینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا نمایید      لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید. در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است. به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شد در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد در صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
فایل   پرداخت آنلاین 
با
پاو وینت ارتباط بین سود و قیمت سهام 22 اسلاید
فرزند:ابراهیم تولد: 1293(سه قلعه) مرگ مادر:دردهمین روز تولد میزان سواد: خواندن ونوشتن سمت اصلی: مکتب دار سه قلعه(50 سال آموزش قرآن) شغل های جانبی: لحاف دوزی - دعانویسی شادروان عباس آراسته مقدم (استهوی سابق) پس از فوت مادر در اولین روزهای حیات، توسط همسردوم مرحوم ابراهیم استهو (مرحومه ماشرف) رشدوپرورش یافت وپس از طی خدمت سربازی ،برای کار روانه مشهد مقدس گردید اما چندان نتیجه ای نگرفت وبه توصیه بزرگان فامیل روانه سه قلعه گردید ودر محضر برادرش مرحو. رییس مرکز مطالعات راهبردی ناجا با اشاره به اینکه اگر هنرمند ما می تواند بروز و ظهور داشته باشد در سایه امنیت است، گفت: اگر امنیت نباشد، مردم تلاش نمی کنند زندگی کنند بلکه فقط می کوشند زنده بمانند. اختصاصی از یاری فایل تحقیق جامع وکامل درباره مدیریت منابع انسانی human resource managment (h.r.m) با و پر سرعت .
مدیریت منابع انسانی human resource managment (h.r.m)   28صفحه                         مقدمه    ﭙیدایش این علم در حقیقت به توسعۀ علم مدیریت باز میگردد.مدیریت به معنای حرفه ای از لحاظ زمانی نهایتا ًبه یک قرن ونیم قبل بازمیگردد٬امّا معنای عام مدیریت به ابتدای تشکیل جوامع مربوط میشود.جوامع تاکن. تعریفی کوتاه از بیست مکتب فلسفی


* هرمنوتیک
* پراگماتیسم
* تجربه گرایی
* فمینیسم
* رواقی گری
* سوسیالیسم
* آرمان گرایی
* رئالیسم
* اثبات گرایی
* پدیده شناسی
* اردیسم
* نسبی گرایی اخلاقی
* اگزیستانسیالیسم
* ماتریالیسم
* تحلیلی
* جبرگرایی
* ساختارگرایی
* پساساختارگرایی
* اومانیسم
* مکتب فرانکفورت


* هرمنوتیک
هرمنوتیک (herméneutique) به معنای خبردادن و ترجمه و تعبیر ، علم یا . دیدار با خانواده و همرزمان شهید م ع حرم مهدی عزیزی؛ گریه آدم بی پناه را نمی توانست تاب بیاورد، این را در مکتب مولایش المؤمنین(ع) آموخته بود. تفاوتی نمی کرد که در کدام شهر و محله زندگی کند. از دوست و همسایه گرفته تا مردم چند محله آن طرف تر هر کاری از دستش بر می آمد برای یاری نیازمندان انجام می داد. گریه آدم بی پناه را نمی توانست تاب بیاورد، این را در مکتب مولایش المؤمنین(ع) آموخته بود. تفاوتی نمی کرد که در کدام شهر و محله زندگی کند. از دوست و همسایه گرفته تا مردم چند محله آن طرف تر هر کاری از دستش بر می آمد برای یاری نیازمندان انجام می داد. وقتی تکفیری ها به جان مردم بی دفاع و عراق افتادند هم نتوانست طاقت بیاورد. رزم جامه بر تن کرد و راهی شد. در مدتی که آنجا بود، حماسه آفرید و سرانجام در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ شهید شد. با «محمد عزیزی» و «شمسی عزیزی» پدر و مادر شهید م ع حرم هم محله ای گفت وگو کرده ایم.
  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] آشنایی با فرقه ضاله بهائیت

✍ سید علی محمد که به «باب» معروف است در محرم سال 1235 قمری در شهر شیراز به دنیا آمد. وی که از خانواده تجار بود، پدر خود را هنگام طفولیت از دست داد و تحت تکفل اش قرار گرفت. برای تحصیل علم به مکتب خانه ملایی به نام «شیخ عابد» رفت که از پیروان و شاگردان مکتب شیخیه بود.

✍ بنابر نقل مورخان بهائی، علی محمد به همراه اش به بندر بوشهر رفته و از سن پانزده سالگی به شغل تجارت مشغول شد. علی محمد از همان دوران نوجوانی دارای شخص. 18- ی گروه ف ان برعهده چه ی بود و نحوه تشکیل را مختصر بگویید 19_ ف ان چه ی را شاه مطلوب میدانستند 20- مفاد پیمان سنتو چه بود 21 - شه حذب ملل ی از چه چیزی نشات میگرفت 22- چرا نگرش حذب ملل به قدرت ، نگرشی تمامیت خواه و اقتدار ت 23- هسته مرکزی هیات موتلفه ی را چه انی تشکیل داده اند 24- هدف از تشکیل تشکیلات نظامی در خوزه علمیه قم چه بود 25- آیت الله بروجردی برای ترویج در ها چه اقداماتی انجام دادند 26- رو حانیون بعد از فوت آیت الله بروجردی به چند گروه تقسیم شدند 27 - م. مسلمان شدن پروفسور برلون بعد از جراحی آیت الله میلانی رحمه الله علیه
مرحوم آیت الله سید محمد هادی میلانی (ره) دچار بیماری معده شدند و پروفسور برلون را از اروپا برای جراحی ایشان آوردند و پس از یک عمل سه ساعته و زمانی که ایشان در حال به هوش آمدن بودند، به مترجم خود دستور داد تمام کلماتی که ایشان در حین به هوش آمدن می گویند را برایش ترجمه کند،
مرحوم میلانی در آن لحظات فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی... را قرائت می د و پس از این مساله پروفسور . فهرست مطالب: پاو وینت بررسی نظریه یادگیری کلارک هال تاریخ ایجاد 12/06/2017 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 32 اسلاید پاو وینت قیمت: 5000 تومان حجم فایل: 1315 kb تعدادمشاهده 2

پاو وینت بررسی نظریه یادگیری کلارک هال

فهرست مطالب
مقدمه
مبانی روش شناختی هال
مکتب نظری مورد تعلق هال
نظریه یادگیری هال
تلخیص نهایی نظریه هال

بخشی از مطلب
مقدمه
کلارک لئونارد هال (clark leonard hull: 1884-1925) یکی از روان شناسان معروف یی، پژوهش های پردامنه ای در مورد آزمون استعدادها، تلقین پذیری، خواب و به ویژه یادگیری انجام داده است.
کلمات کلیدی مرتبط:
پاو وینت بررسی نظریه یادگیری کلارک هال , ,فهرست مطالب ,مقدمه ,مبانی روش شناختی هال ,مکتب نظری مورد تعلق هال ,نظریه یادگیری هال ,تلخیص نهایی نظریه هال , ,بخشی از مطلب ,مقدمه ,کلارک لئونارد هال (clark leonard hull: 1884-1925) یکی از روان شناسان معروف یی، پژوهش های پردامنه ای در مورد آزمون استع, مقالات مرتبط در این دسته طراحی آموزشی، هدف های آموزشی، و آمادگی برای یادگیری بررسی ،مهارت های ارتباط موثر،پاو وینت کارگاه حرکات اصلاحی - کارگاه آموزشی دبیران ورزش -پاو وینت پاو وینت ادراک پاو وینت کودک آزاری و حمایت های کیفری مطالعه فرهنگی شهر یزدآسیب شناسی فرهنگی
ثواب گریه بر حسین (علیه السلام)
هر که در مرثیه حسین (علیه السلام) شعری بگوید و بگرید و بگریاند، حق تعالی او را بیامرزد و بهشت را برای او واجب می گرداند‎. همیشه زبان، مترجم عقل بوده ولی ترجمان عشق، چشم است. آنجا که اشکی از روی احساس و درد و سوز میریزد، عشق حضور دارد ولی آنجا که زبان با گردش منظم خود جمله های منطقی میسازد عقل حاضر است.
بنابراین همانطور که استدلالات منطقی و کوبنده می تواند همبستگی گوینده را با اه ان مکتب آشکار سازد قطره اشک نیز می تواند اعلان جنگ عاطفی بر ضد دشمنان مکتب محسوب گردد.
از این رو گریه حضرت زینب علیهاالسلام بر اهل بیت علیهم السّلام گریه عاطفی و گریه پیام آور و یک نوع نهی از منکر و شعار شورانگیز و سوزاننده و رسواگر طاغوتیان و ستمگران بود.
بر همین اساس است که اکرم و ان علیهم السّلام ی را که آمادگی گریه ندارد به تباکی (خود را به شکل گریه درآوردن) دعوت کرده اند تا یاد حسین در همه قرون و اعصار در خاطره ها زنده بماند. پاو وینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک
پاو وینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک دسته: مدیریت

فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 776 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19عنوان: پاو وینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک فرمت: پاو وینت ( قابل ویرایش ) تعداد اسلاید: 19 اسلاید دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت استراتژیک- مدیریت استراتژیک پیشرفته) این فایل شامل پاو وینتی با عنوان " پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک" در حجم 19 اسلاید همراه با توضیحات کامل می باشد که می تواند جهت ارائه در کلاس (به عنوان سمینار یا کنفرانس) درسهای مدیریت استراتژیک- مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: مقدمه تعاریف پارادایم از دیدگاه صاحب نظران علم مدیریت کارکرد پارادایم انتقال پارادایم رابطه پارادایم و استراتژی پارادایم ها در سازمان پارادایم ها و مکاتب شکل گیری استراتژی و مدیریت استراتژیک پارادایم تجویزی (پیش تدبیری) نمونه هایی از تعاریف استراتژیک متاثر از پارادایم تجویزی ویژگی های مکاتب تجویزی پارادایم توصیفی (تجربی –انطباقی ) تعاریف مدیریت استراتژیک متاثر از مکتب توصیفی ویژگی های پارادایم توصیفی پارادایم ترکیبی (تلفیقی) مقایسه پارادایم ها منابع پاو وینت تهیه شده کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .کلمات کلیدی : پاو وینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک , پاو وینت پارادایم ها و مکاتب مدیریت استراتژیک , رابطه پارادایم و استراتژی , پارادایم ها در سازمان , پارادایم تجویزی (پیش تدبیری) , پارادایم توصیفی (تجربی –انطباقی ) , پارادایم ترکیبی (تلفیقی)

نفس عشق سیدعلی اصغر زندگی نامه و دفترشعر نفس عشق نفس عشق(عاشورایی)
**
آسمان دغدغه خویش عیان می سازد
لیک عشاق زمین را نگران می سازد
مانده در بهت حوادث، نگران آینه هم
از چه رو، دست قضا، تیر و کمان می سازد
یک نفر بیرق توحید به هم می دوزد
یک نفر خنجر و شمشیر و سنان می سازد
قامت عقل اگر غالب تقدیر گرفت
نکته ها در سفر عشق عیان می سازد
در تقابل، همگان را سفر اوج و سقوط
ماه من، مهر ازل رشته ی جان می سازد!

فاش کن ای همه خورشید که این راز از چیست؟
بی زبانه، دلم از ناله زبان می سازد
ناله نی، نه فقط نای نیستان سوزاند
نغمه، گاهی ز پی سوز، فغان می سازد
کهشکشان در نظر رود، فقط مهمان نیست
که درون دل هر چشمه مکان می سازد
قوه جاذبه اش هر چه دل انگیز شود
خارج از آینه ها، گریه نهان می سازد
***
معرکه، معرکه ی رستم دستان شد، هان!
پیر زال از نفس عشق، جوان می سازد
یک نفر خسته و صد خیل، هیاهو تا رود
این تقابل چه شگفتی به جهان می سازد؟!
بی سبب نیست اگر در پی این رستاخیز
آسمان دغدغه خویش عیان می سازد
کوفی و شامی و مکی، ز پی کشتن عشق
خنجر و تیر و سنان، خنده کنان می سازد!
****
مکتب شعر دینی
مکتب شعر یه
سیدعلی اصغر
قم- محرم1389ه.ش
................................... خواهر شاه شهیدان زینب
نادره بانوی دوران زینب حامی عترت و قرآن زینب
غصّه دن قلبی پریشان زینب حیدرین دختر حیدرخوسی مکتب فاطمه دانشجوسی اؤزی محبوبۀ حیّ ازلی
رگلرینده انان خون علی سیره سی شیوه و تدبیر علی
خطبه سی آتش شمشیر علی متولد:1347 مشهر محل عروج: جزیره مجنون وصیت نامه شهید: با سلام به عزیز و نائب صاحب ا مان(عج) از این فرصتها استفاده کنید و خود را بسازید آلودگیهای شرک،خود پسندی را از وجودمان پاک کنیم تاشخصیت انسانی ما را در این کوره گداخته و به شدت ذوب شده تحت تاثیر جوهر ایمان به مکتب و اررزشهای متعالی ارتقاء و تکامل یابد. ما را درک نکرده ایم، اما نسل های آینده پی به عظمت او خواهد برد محققان ، عصر فعلی را عصر مکتب یا پارادایم انسان گرایی می دانند. اگر چه در نظریه و تئوری مباخث زیادی در رابطه با انسان گرایی مطرح گردید اما در عمل اروپا در برابر سرازیر شدن سیل مهاجران خاورمیانه ای گریزان از تقابل بنیادگرایی مذهبی با دین سالاران نشان داد که شه انسان گرایی در جامعه غربی ریشه دار بوده و مانور یا تبلیغاتی نیست. می توان چنین نیز تحلیل نمود که در تقابل دیدگاه و مکاتب مذهبی مابعدالطبیه گرا خاورمیانه ای و مکتب انسان گرایی غربی، آنچ. اختصاصی از یارا فایل پاو وینت ارتباط بین سود و قیمت سهام 22 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت ارتباط بین سود و قیمت سهام 22 اسلاید
 پاو وینت ارتباط بین سود و قیمت سهام 22 اسلاید دسته بندی : پاو وینت _ عمومی و آزادنوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )فروشگاه فایل » مرجع فایل قسمتی از محتوی متن ppt :  تعداد اسلاید : 22 صفحهارتباط بین سود و قیمت سهام .
در بورس اوراق بهادارتهران.
فصل اول.
1-1- مقدمه: 2-1- تعریف موضوع: 3-1- اهمیت تحقیق : 4 -1- سوابق مربوط : 5-1- فرضـیات تحقیق : 6-1- قلمرو مکانی تحقیق : 7-1- قلمرو زمانی تحقیق : 8-1- روش تحقیق : 9-1- سـاختار تحقیق : فصل دوم.
1-2- مقدمه : 2-2- کلیات : 3-2- مزایای وجود بورس اوراق بهادار : از دیدگاه کلان : از دید شرکتهای پذیرفته شده در بورس : از دید افراد و سرمایه گذاران : 4-2- استفاده کنندگان گزارشهای مالی : 5-2- هدفهای گزارشگری مالی : 6-2- انتخاب نظریه سود : 1- نظریه دارایی ها – بدهی ها 2- نظریه درآمد و هزینه 3- نظریه استقلال تراز نامه و سود و زیان 7-2- مکاتب فکری پیرامون اندازه گیری سود : 1- مکتب کلاسیک ها : 2- مکتب نئو کلاسیکها : 3- مکتب رادیکالها : 8-2 سود تحققی و غیر تحققی : سود بر مبنای ارزش فعلی .
سود بر مبنای بهای تمام شده تاریخی یا سود حسابداری .
9-2 حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام 1-ارتباط بین قیمت اوراق بهادار و سود پرداختنی آتی 2-ارتباط بین سود پرداختنی آتی و سودهای آتی 3-ارتباط بین سودهای آتی و سودهای جاری 19-2- مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه سود – قیمت سهام : فصل سوم.
1-3- مقدمه 2-3- انواع روشهای تحقیق 3-3-ویژگیهای روش توصیفی 4-3- مراحل مختلف تنظیم تحقیق توصیفی 5-3- فرضیات تحقیق 6-3- جامعه آماری 7-3- نمونه و نمونه گیری به طوری که: n : اندازه جامعه n : اندازه حجم نمونه p : نسبت موفقیت q : نسبت عدم موفقیت z : متغیر استاندارد توزیع نرمال : خطای برآورد 8-3- نحوه جمع آوری داده ها و روشها و تکنیک های آماری و محاسبات آنها : 9-3- آماره تست فرضیات 10-3- ضریب تشخیص یا ضریب تعیین 11-3- محاسبه ضریب خط رگرسیون : .
sst = ssr + sse فصل چهارم 1-4- مقدمه 2-4- تجزیه و تحلیل یافته ها ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال81=3269% ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال82=523% ضریب هـمـبـستـگـی بـیـن سود هر سهم و قیمت سهام برای سال83=6238% t (81) = 2.
241 t (82) = 3.
9766 t (83) = 5.
1724 (1) برای محاسبه t ج چون فاصله اطمینان آزمون 95/0 انتخاب گردیده است لذا : خلاصه آزمون ضریب همبستگی .
3-4- ضریب تعیین یا ضریب تشخیص : برای سال 81 معادل 10% است برای سالهای 82 و  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاو وینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا نمایید    لطفا به نکات زیر در هنگام ید  پاو وینت:  توجه فرمایید.در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاو وینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از ید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرماییدپس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاو وینت ید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک فایل برای شما نمایش داده خواهد شددر صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاو وینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارددر صورتی که اسلاید ها داری ج و یا ع باشند در متون پاو وینت قرار نخواهند گرفت.
فایل   پرداخت آنلاین 
با
پاو وینت ارتباط بین سود و قیمت سهام 22 اسلاید
این پاو وینت اولین پاو وینت درمورد پیام رسان ایرانی سروش در اینترنت می باشد که در ۸اسلاید طراحی شد است این پاو وینت در بزرگترین سایت ها هم دردسترس نیست جهت فایل کلیک کنید پاو وینت درس نهم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان پاو وینت درس بدن ما 1 علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان


پاو وینت جدید درس نهم علوم تجربی پایه نهم, پاو وینت جدید درس9علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه چهارم دبستان, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه دبستان, پاو وینت درس 9, پاو وینت درس 9 (بدن ما 1) علوم تجربی, پاو وینت درس 9 بدن ما 1, پاو وینت درس 9 علوم تجربی, پاو وینت درس نهم (بدن ما 1), پاو وینت درس نهم . یک مدتی هست وقتی به تنگ آبِ دو ماهی مانده از عید امسال رو می بینم با خودم میگم اصلا چه انگیزه ای برای این ماهیان خوشگل و هوشمند وجود داره که زندگی کنند ، اصلا خسته نشدند هی تکرار و تکرار ، نه مدرسه ای ی مدرکی ، روابط اجتماعی ؟ و خودم علت این سوالات رو میدونم البته اول میگم و بعد یهو آنالیز میکنم و در همین هنگام یاد مکتب اگزیستیالیسم میوفتم البته به خاطر بحث های خود به خودی نه ، بلکه گاهی عقایدی در راستای این مکتب شکل گرفته که بسی زیباست مثل عقای. اختصاصی از فایل هلپ پاو وینت مطالعه کار- 18 اسلاید با و پر سرعت .
 پاو وینت مطالعه کار- 18 اسلاید
 پاو وینت مطالعه کار- 18 اسلاید         •مطالعه کار عبارت است از استفاده از تکنیکهایی مانند کارسنجی و زمان سنجی برای بهبود کارایی و افزایش اثربخشی سازمان. •مباحث کارسنجی و زمان سنجی اولین بار توسط فرانک گیلبرت که از صاحبنظران مکتب مدیریت علمی بود مطرح شد. •در مطالعه کار ابتدا روش بهینه انجام یک فعالیت بدست می آید و سپس زمانی که انجام کار با روش تعیین شده به طول می انجامد، اندازه گیری می شود. •کارسنجی و زمان سنجی از جمله روشهای طراحی شغل به شمار می روند.  دلایل اهمیت مطالعه کار: (1وسیله موثری برای افزایش کارایی است. (2به طور همه جانبه همه اجزای عملیات را مورد توجه قرار می دهد. (3یکی از روشهای تعیین استانداردهای کاری می باشد. (4نتایج آن به سرعت در سازمان قابل مشاهده است.(5موجب استفاده موثر از تجهیزات و نیروی انسانی می شود.   
با
پاو وینت مطالعه کار- 18 اسلاید
پاو وینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی پاور پوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی دسته بندی معماری بازدید ها 0 فرمت فایل ppt حجم فایل 7147 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 21  پاو وینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی گزارش تخلف برای پاو وینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی پاو وینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر پاور پوینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی این فایل حاوی مطالعه مبانی نظری مبحث زیبایی شناسی می باشد که به صورت فرمت پاو وینت در 21 اسلاید تهیه شده است. فهرست
زیبایی شناختی
واژه شناسی زیبایی
عوامل اساسی زیباشناسی
احساس زیبایی؛نظام زیباشناختی
نظام زیباشناختی
معیارهای اصلی زیبایی در معماری
عوامل موثر بر فرآیند احساس زیبایی
رابطه زیبایی و معماری
زیبایی درمعماری
مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی در چهار مکتب زیبایی شناسی معماری
زیبایی در فرهنگ در غرب
گونه های زیبایی
بنیادهای آفاقی و انفسی زیبایی
دیدگاه شمندان غربی در دوگانه های زیبایی
زیبایی شناسی در فرهنگ شرق
زیبایی از دیدگاه
انواع زیبایی ازنظرمکاتب مختلف
منابع پاو وینت مبانی نظری مبحث زیبایی شناسیمبانی نظری مبحث زیبایی شناسی


عشق با تو آغاز شد.

کلاس خاطره ها با یاد تو جان گرفت.
تو در سپیدی برگ های دفتر دلمان جریان داری.

تو بودی و کوله باری از مهر؛
ما بودیم و تشنگی در وادی محبّت تو ما بودیم
و خانه های دلمان در آستانه چلچراغی از مهربانی ات.

بر لبت باران نور بود و دل ما کویر تاریکی؛
قطره قطره بر سطح ترک خورده زمین دلمان باریدی
و علم در ما جوانه زد.

نگاهت، مکتب عشق بود و ما مکتب نشین چشم هایت بودیم.

ما دست در دست تو نهادیم تا راه پ یچ و خم زندگی
را با تو گام برداریم.

دل به دل ما سپردی و گرمای وجودت را در سرمای تمام فرازها و نشیب ها همراهمان کردی تا در یخ بندان جه ، در جا نزنیم.

چراغ دانشی که در دست ماست،
روشنایی از تو دارد، معلّم!
پاو وینت درس دهم علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان پاو وینت درس (بدن ما2) علوم تجربی پایۀ چهارم دبستان پاو وینت پایه چهارم دبستان علوم تجربی درس اول, پاو وینت پایه چهارم علوم تجربی درس دهم, پاو وینت جدید درس دهم علوم تجربی پایه دهم, پاو وینت جدید درس10علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه چهارم, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه چهارم دبستان, پاو وینت جدید علوم تجربی پایه دبستان, پاو وینت درس 10, پاو وینت درس 10 (بدن ما2) علوم تجربی, پاو وینت د. ● آنیمیسم (animisme) جان گرایی آنیمیسم در ادبیات ح ی را بیان می کند که در آن گویی اشیا جان و شعور دارند. آنیمیسم از واژه ی لاتین “anima” گرفته شده است که به معنی روح است و آنیمیسم گرایش به روح دادن به اشیاء و طبیعت ست.
آنیمیسم به عنوان مثال در اثر "میلی یا خاک زادگاه" (milly ou la terre natale) نوشته ی لامارتین و یا دراثر "دهان تاریکی" ( la bouche d'ombre) نوشته ی ویکتور هوگو و "اشعار طلایی" (vers dores) نوشته ی نروال به چشم می خورد. دختر بعد از سه ماهی که رفته برگشته ولایت و کلی برنامه داشته برای گشت و گذار و حتی دریا و این چیزها. منتهی خداوند همکاری نکرده و رحمت ابهی فرستاده و زیادی هم فرستاده و حتی شبه سیلی راه افتاده و تمام برنامه های گشت و گذار بجز بست نشتن در خانه ی روستایی کنسل شده و موجبات سندی ما را که ولایت نیستیم، فراهم نموده است. بله بنده از پیروان مکتب "دیگی که واسه ما نجوشه، میخوام سر سگ..." هستم.
مارتین هایدگر؛ انکشاف هستی دازاین در پدیدارشناسی هرمنوتیکی پدیدارشناسی هرچند با نام «ادموند هوسرل» به عنوان بنیانگذار این مکتب مطرح شد ، ولی در واقع این هایدگر بود که با استفاده از این مکتب در پردازش مفهوم هستی و دازاین باعث توسعه بسزای آن شد . مفهوم پدیدارشناسی در زمان هوسرل به عنوان فهم و درک هستی بیشتر مورد توجه قرار گرفت ، در حالی که هایدگر هستی وجودات را تنها وجودی از سایر وجودات می دانست . از آنجا که میان تمام وجودات تنها راه شناخت از هستی وجود انسان بود ، پس پرسش اصلی از معنای هستی نیز همین وجود می باشد ، چرا که وجود انسان یا به تعبیر خود هایدگر دازاین به دنبال تحقیق از معنای هستی خود است و تنها راه شناخت و تحلیل ساختاری دازاین همین می باشد . از این لحاظ است که پدیدارشناسی از دیدگاه هایدگر در واقع به دنبال شناخت و فهم خود (دازاین) است . این مقاله سعی دارد تا با رویکردی توصیفی و تحلیلی از تفکر هایدگر در باب پدیدارشناسی راه روشن در زمینه تحلیل هستی را نمایان کند . به همین منظور این مقاله را به چهار بخش تقسیم کرده ایم که بخش اول آن به مختصری از زندگی هایدگر می پردازد و چگونگی شکل گیری تاریخی پدیدارشناسی دازاین را دنبال می کند . در بخش دوم به تحلیل لغوی پدیدارشناسی دازاین توجه شده است . بخش سوم نگاه هوسرل در باب پدیدارشناسی آورده شده که تاثیری در تفکر هایدگر داشته است . بالا ه در بخش آ نظرات هایدگر در مورد پدیدارشناسی و تحلیل دازاین به وسیله آن بیان شده است . اختصاصی از سورنا فایل مقاله مکتب تربیتی (ره) با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 57   دبستان پسرانه پرتو موضوع: مکتب تربیتی (ره) تهیه و تنظیم: فاطمه دشتی رحمت آبادی سال تحصیلی 87-86 مقدمه هر یک از مکاتب تربیتی بر نگرشی خاص از هستی و انسان مبتنی هستند و وجوه امتیاز هر یک از این مکاتب را باید در تفاوت نگرش آنها به هستی و انسان جستجو کرد. با رجوع به شه هایی که با عنوان مکتب تربیتی در روزگاری شهرت داشته اند، اهمیت و جایگاه دیدگاه های هستی شناختی و انسان شناختی نمایان می شود. در سایه آگاهی از دیدگاه مبنایی این مکاتب، درمی ی م که داوری ادیان الهی به ویژه درباره انسان منشأ وجود تفاوت هایی در مکتب های تربیتی دینی نسبت به دیگر مکاتب بشری است. دانشمندان مسلمان، اعم از فیلسوفان و عارفان و متکلمان و اخلاقیون، در مواضع گوناگونی آرای خویش درباره هستی و انسان را ابزار داشته اند و همواره به سبب ایمان به کوشیده اند که در نظریات خود از تعارض با آموزه های قرآنی و روایی بپرهیزند. این شمندان، در عین پویش و کوشش عقلانی برای دستی به آرایی استوار. از منبع وحی و متون دینی نیز الهام گرفته اند و بی شک، تعالیم دینی در بنیان و پیکره نظام شه ایشان جایگاهی اساسی داشته است. در میان دیدگاه های عالمان مسلمان می توان آرایی کم و بیش مشابه و حتی ی ان را درباره جهان و انسان سراغ گرفت. مبدأ این شباهت و هماهنگی، تفکر دینی و تأثیر پذیری قرآنی ایشان است. البته گاه آرایی متفاوت و تصاویری به کلی نا از هستی و انسان نیز در میان این آراء دیده می شود. نکته شایان توجه این است که اگر به تصویری کلی و جامع از نظام های فکری رایج میان عالمان مسلمان نظر کنیم، درخواهیم یافت که بسیاری از امور مشابه در حقیقت تفاوتی بنیادین با یکدیگر دارند. این تفاوت تا بدان جاست که حتی توحید- یعنی سنگ بنای دین و دین باوری- نیز در نزد ایشان تفسیری واحد ندارد، اگر چه همه موحدند. توحید یک عارف با توحید یک متکلم تفاوت بسیار دارد و حتی توحید فیلسوفان نیز با هم یکی نیست. فلاسفه و حکیمان متأله، به خدا و انسان و جهان ی ان نمی نگرند. این نکته درخور توجه، ما را به یک روش در شناخت آرا و تفکرات رهنمون می سازد و آن نگاهی جامع به نظریات شمندان مختلف است. برای دستی به دیدگاه تربیتی یک عالم، نمی توان به بررسی سخنان صریح او در وادی تربیت بسنده کرد، زیرا بسا مواردی که معنای حقیقی آثار تربیتی تنها با شناخت بنیان های فکری او دریافتنی باشد. تلاش برای شناخت مکتب تربیتی (ره) نیز اگر بخواهد قرین توفیق باشد، باید از کاوش در مبانی انسان شناختی و جهان شناختی ایشان آغاز گردد. با آگاهی از این مبانی، جایگاه و اهمیت دیدگاه ها و توصیه های اخلاقی و تربیتی ایشان آشکار می شود. پیش از ورود به بررسی دیدگاه های مبنایی (ره)، ذکر چند نکته لازم به نظر می آید. 1- در میان علمای مسلمان، فیلسوف تربیتی و مربی در اصطلاحی که امروز رایج است وجود ندارد، در نتیجه نمی توان در ترسیم مکتب تربیتی هر یک از ایشان، به پاسخ هایی صریح درباره همه مسائل مطرح در تعلیم و تربیت دست یافت. به این تربیت باید کوشید پس از شناخت مبانی فکری آنها، با بررسی نظر تربیتی خاصی که در برخی مواضع ابزار داشته اند، به استنباط نظریات آنها در دیگر موارد پرداخت، تا از این رهگذر به تصویری نسبتاً جامع از مکتب تربیتی شمند موردنظر دست یافت. طبیعی است که این کوشش در تحقیقات مختلف، نتایجی کاملاً ی ان به بار نمی آورد. 2- دیدگاه های عالمان مسلمان درباره هستی و انسان را می توان به مکاتب کلامی، فلسفی، عرفانی و مکتب محدثین تقسیم کرد. در هر یک از این شاخه ها وجوه اشتراک فراوانی را در میان شمندان می توان یافت، ولی این حقیقت مانع از آن نیست که هر شمند، در عین حال دیدگاهی خاص خود داشته باشد و یا اینکه در مواردی نظر او مشابه شمندان حوزه ای دیگر باشد؛ مثلاً یک فیلسوف از جهاتی همچون عارفان بین د و یا متکلمی از مرزهای فلسفه عبور کند.
با
مقاله مکتب تربیتی (ره)
باغ جهانباغ جهان پرگل است فرصت چیدن کجاست
دشت و چمن سبز سبز بال پ کجاست
دوست صلا می زند همت دیدار کو
کعبه ز ما دور نیست پای دویدن کجاست
عالم از او پر صداست گوش تو بیگانه است
در همه جا نقش اوست قدرت دیدن کجاست
مدرسه عشق را نعمت هست
ای دل مکتب گریز میل شنیدن کجاست مهدی سهیلی بخش هایی از بیانات ی در سالگرد رحلت بنیانگذار انقلاب احتمالا با اشتباه در نقل این سخنان با مشکل منتشر شده است.
به گزارش افکارنیوز، انقلاب در بخشی از بیانات خود درباره مکتب ، نقش رأی و نظر مردم در مردمسالاری دینی را این گونه تبیین کرده اند که «مردمسالاری دینی هم یک وسیله و ابزار است که آن هم متخذ از شریعت است آن را هم مورد تکیه قرار داده است. هیچ قدرت و غلبه ای در مکتب که از تغلب و از اعمال زور حاصل شده باشد، مورد قبول نیست. در نظام ی، قهر و غل.
معلمی شغل انبیاستقرآن کریم به عنوان چراغ پر فروغ و سراج وهاج که کاملترین برنامه و قوانین را برای سعادت بشر دارد در آیات نورانیش مکتب تعلیم و تربیت ی را به زیبائی هرچه تمام ترسیم نموده است و خداوند را به عنوان اولین معلم بشر معرفی نموده که به ش در آغاز بعثت فرمود: ( اقراء باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقراء و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم) (سوره علق) و اینچنین مکتب تعلیم و تربیت ی به عنوان مکتبی ممتاز، مستقل و با مبانی و اصول مشخص پدیدار گردید که در این مکتب علم و دانش، معلم و متعلم (شاگرد و مربی) و مدرسه و مکتب خانه از جایگاه بسیار ارزشمند و رفیعی برخوردارند.ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس .ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس. ای که همچون باران بر کویر خشک شه ام باریدیتقدیم به همه معلمان دلسوز-بخصوص معلمان روستای دورباش بزرگوارعزیزالله مدنی- اسماعیل اکبری- حسن محمدی- علی مدنی- محمدرضوی- کریمیان- اکبری-اصغرمدنی-رحمان حمدی-براتعلی طلوعی-حسن طلوعی-اسماعیل طلوعی-محمدحمدی-عسگرعمرانی-داوودقربانی-منوچهرقربانی-یدالله مدشدی-مهدی طلوعی-منصورطلوعی -حسن کوهی-قاری قرآن شعبان طلوعی
آموزگارم ، تو باغبانی می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی با درسهایت دیو جه از من گریزد اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی من غرقه بودم در بحر غفلت دستم گرفتی ای ناجی من، من همچو قایق ، تو بادبانی بر خوان ِ دانش من میهمانم تو ای معلم ، خود میزبانی کار تو باشد، ارشاد انسان همکار ِ خوب ِ پیغمبرانیتقدیم به همه معلمان دلسوزوبخصوص معلمان روستای دورباش به گزارش پایگاه خبری نورآبادنیوز: همایش عظیم شیرخوارگان حسینی همزمان با سراسر کشور در حسینیه نورآباد برگزار شد. در این مراسم مادران همراه شیرخوارگان خود به یاد شهادت حضرت علی اصغر، طفل شش ماهه حسین (ع) به سوگ نشستند. هدف از برگزاری این همایش ترویج ارزش ها و آرمان های والای مکتب سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. صلی الله علیه و آله بارها فرمود که پیروان من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند و تنها گروه ناجیه شیعیان علی علیه السلام هستند. آری، این شیعه بوده است که با پیروی از ان خویش از صدر تا امروز برای حفظ اصیل که در تشیّع تبلور یافته، فداکاریهای فراوان نموده و رنجهای بی شمار را تحمّل کرده است، تا آنجا که در قرن بیست و یکم و در اوج پیشرفتهای علمی و صنعتی، جهان تشنه شناخت معارف شیعه و مکتب آن است و به خاطر این بسم الله الرحمن الرحیم در مورد قیام و مکتب عاشورا زیاد گفته شده و چه ها که گفته نشده، ما نیز برای درک عظمت و بزرگی عاشورا در حد وسع خودمان باید از این اقیانوس پهناور توشه ای هر چند اندک برچینیم و چراغی بر افروزیم تا در ظلمت و تاریکی مرکب، ابدالدهر نمانیم و بتوانیم خودمان را به منزلگه مقصود که همان فنای فی الله است برسانیم ... همانطور که ابن یمین سروده : آن که بداند و بداند که بداند اسب د از گنبد گردون بجهاند آن که بداند و نداند که بداند آگاه نمای.

جستجوهای اتفاقی