زراعت agriculture
تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاک

تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاکدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
62 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
44
 تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاک گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاکتحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاک


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی mushroom دسته بندی کشاورزی و زراعت بازدید ها 131 فرمت فایل pdf حجم فایل 103 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19  طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی گزارش تخلف برای طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها کاربر طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 50 تن در سال قارچ خوراکیتحقیق و مقاله ای در مورد پرورش شیری

تحقیق و مقاله ای در مورد پرورش شیریدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
5


فرمت فایل
doc


حجم فایل
56 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
15
 تحقیق و مقاله ای در مورد پرورش شیری گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد پرورش شیریتحقیق و مقاله ای در مورد پرورش شیری


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد کنه قرمز اروپایی

تحقیق و مقاله ای در مورد کنه قرمز اروپاییدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
5


فرمت فایل
doc


حجم فایل
52 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
15
 تحقیق و مقاله ای در مورد کنه قرمز اروپایی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد کنه قرمز اروپاییتحقیق و مقاله ای در مورد کنه قرمز اروپایی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه آنغوزه

تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه آنغوزهدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
48 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
10
 تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه آنغوزه گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه آنغوزهتحقیق و مقاله ای در مورد گیاه آنغوزه


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه

تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقهدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
2


فرمت فایل
doc


حجم فایل
57 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
10
 تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقهتحقیق و مقاله ای در مورد انواع ساقه


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیقی در مورد نماتد کیست غلات

تحقیقی در مورد نماتد کیست غلاتدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
302 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
6
 تحقیقی در مورد نماتد کیست غلات گزارش تخلف برای تحقیقی در مورد نماتد کیست غلاتتحقیقی در مورد نماتد کیست غلات


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای درمورد فتوسنتز، تنفس و تعرق

تحقیق و مقاله ای درمورد فتوسنتز، تنفس و تعرقدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
57 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
38
 تحقیق و مقاله ای درمورد فتوسنتز، تنفس و تعرق گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای درمورد فتوسنتز، تنفس و تعرقتحقیق و مقاله ای درمورد فتوسنتز، تنفس و تعرق


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


طرح توجیهی احداث باغ زیتون olive garden دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 80 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 17 دریافت فایل طرح توجیهی احداث باغ زیتون فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی احداث باغ زیتون با مساحت 200 تار باغ زیتون
برنج بعد از گندم به عنوان غذای اصلی مردم ایران شناخته می شود. کشاورزی مدرن نیازمند استفاده پایدار از منابع آبی، خاکی و مدیریت انسانی دقیق می باشد. نیتروژن به عنوان کلیدی ترین عنصر در تولید و کشت و کار برنج به حساب می آید و با توجه به اهمیت بسیار بالای آن در زراعت برنج، حداقل رشد و عملکرد برنج تابعی از فاکتور محدود کننده این عنصر می باشد. در غلاتی مثل برنج، اسیمیلاسیون (متابولیسم و یا سوخت وساز) نیتروژن در ارتباط مستقیم با تولید ماده خشک، تولید پنجه های بارور و تولید حداکثری دانه می باشد. از این رو حیاتی است که میزان بهینه کاربرد نیتروژن در جهت بازدهی حداکثری استفاده از این عنصر را در عملکرد مطلوب زراعت برنج بدانیم. 70 تا 80 درصد افزایش عملکرد زراعت برنج با کاربرد میزان صحیح استفاده از نیتروژن مرتبط است و در مقابل کاربرد میزان کم نیتروژن در مراحل بحرانی رشد برنج، عملکرد آن به شکل معنی داری کاهش می یابد (نیتروژن اثر مثبت بر تولید پنجه های بارور، عملکرد کل و مولفه های عملکرد دارد). کارآیی جذب نیتروژن در مراحل اولیه رشد (رشد رویشی گیاه) به عنوان یک فاکتور اساسی در گذار به سوی فاز زایشی در جهت تولید حداکثری دانه می باشد(به شکل خطی تعداد دانه های موجود در خوشه افزایش می یابد). کودهای نیتروژنه ای مثل اوره بعد از جذب و انتقال توسط گیاه در اندام های هوایی، تحت تاثیر فعل و انفعالات بیوشیمیایی در نهایت تبدیل به ترکیبات آمینی و سپس آمینو اسیدهای آزاد یا نوع l می شوند که این آمینو اسید ها به عنوان جز اصلی (بلوک های ساختمانی آماده در سنتز پروتئین) زنجیره های پروتئینی در واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت های متابولیکی گیاهی شرکت می کنند. به عبارتی دیگر میتوان گفت که گیاه با صرف انرژی ترکیبات نیتروژنه مثل اوره را بعد از جذب و انتقال از خاک به ترکیبات آمینی و سپس آمینو اسید ها در گیاه تبدیل می کند. محلولپاشی با کودهای دارای آمینو اسیدهای آزاد (نوع l) در زراعت برنج چند سالی است که به عنوان یک جز لاینفک در افزایش معنی دار عملکرد برنج مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به اینکه آمینو اسیدهای آزاد بعد از محلولپاشی برگی و جذب روزنه ای بر روی برنج، به طور مستقیم در فعالیت های متابولیکی گیاه شرکت می کنند، تا حد قابل توجهی کمبود ناشی از کاربرد نیتروژن در زراعت برنج را می توانند جبران کنند و به شکل معنی داری تعداد دانه های موجود در خوشه (عملکرد کل) و کیفیت دانه های تولیدی را افزایش می دهند (گیاه با کمترین صرف انرژی، آمینواسیدهای آزاد را در فعالیت های متابولیکی بویژه سنتز پروتئین دخیل می کند و در نهایت سرعت رشد گیاه نیز افزایش می یابد)، در حالیکه اگر گیاه بخواهد اوره را تبدیل به ترکیبات آمینی و سپس آمینو اسید کند، باید متحمل صرف انرژی نسبتا زیادی شود، البته موضوع فوق دلیلی بر منع استفاده از اوره به عنوان منبع نیتروژنه نیست و محلولپاشی برگی آمینواسیدها به عنوان یک مکمل بسیار اثر گذار در جهت برطرف بخشی از نیازهای نیتروژنه گیاه در مراحل بحرانی رشد برنج (پنجه زنی و ظهور خوشه ها) می باشد. همان طور که در ع فوق (سال زراعی 93) مشاهده می شود، در مزرعه سمت راست دو مرحله محلولپاشی برگی با کود های آمینواسید حداقل 15 درصد و نانو کود مخصوص غلات خضرا صورت گرفته است. مزرعه سمت چپ (شاهد) هیچ گونه عملیات محلولپاشی برگی در آن صورت نگرفته است (تاریخ کشت نشا برنج در هر دو مزرعه 12 اردبیهشت 93 بوده است).
نگارنده بر اساس تجربه، فرمولاسیون محلولپاشی برگی زیر را در جهت افزایش عملکرد معنی دار زراعت برنج به کشاورزان گرامی اکیدا توصیه می نماید: 1- در اواسط پنجه زنی: محلولپاشی برگی کود دارای حداقل 15% آمینواسید آزاد به همراه نانو کود کلات مخصوص غلات خضرا (نانو کود مخصوص غلات خضرا با توجه به فرمولاسیون منحصر به فرد آن، همزمان 12 عنصر غذایی به ویژه پتاسیم، منیزیوم، گوگرد و روی را با راندمان بسیار بالا برای گیاه تامین می کند). 2- در مراحل اولیه ظهور خوشه: مطابق دستورالعمل فوق دو بار محلولپاشی برگی با دستورالعمل فوق در مراحل رشدی ذکر شده، افزایش عملکرد حداقل 20 درصدی را در زراعت برنج به همراه خواهد داشت. تهیه و تدوین: محمد جواد یوسفی طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم silkworm دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 102 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 15 دریافت فایل طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی پرورش کرم ابریشم با ظرفیت 400 جعبه در یک دوره کرم ابریشم


تحقیق اکولوژی گیاهان زراعی
تحقیق-اکولوژی-گیاهان-زراعیمقدمه به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدم خ که داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاست ثبات تولید در کشاورزی یکی از جنبه‌های مهم کشاورزی پایدار agriculture sustainable می‌باشد. گرچه مفاهیم پایداری تولید در کشاورزی دیدگاه‌های همه‌جانبه‌ای را دربر دارد و جنبه‌های مختلفی را شامل می‌شود. اقل فایل

برخی از فعالیت ها و خدماتی که در این چهار سال خدمت دانشجویان بیرجند داشتم رو خدمتتون اعلام میکنم عضو انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات در سال 89-90 دبیر انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات در سه سال تحصیلی از 90 تا93 سردبیر نشریه علمی فرهنگی دانشجویی رویش در سال91 مدیر مسئول نشریه علمی فرهنگی دانشجویی رویش در سال های 92 و 93 ب مقام دوم نشریه رویش در جشنواره ی "حرکت" عضو هیئت ناظر بر نشریات بیرجند و شرکت در دهمین همایش مدیران مسئول و ناظران نشریات دانشجویی.
 جوان 20 ساله‌ای، پس از سال‌ها زراعت و چوپانی و انجام کارهای سنگین و طاقت‌فرسا، لباس مردانه را از تن بیرون کرد و لباس نه پوشید. ادامه مطلب...


تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزی

تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
5


فرمت فایل
doc


حجم فایل
48 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
10
 تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزیتحقیق و مقاله ای در مورد جامعه شناسی کشاورزی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


بررسی کشاورزی زراعت بررسی کشاورزی زراعت دسته بندی کشاورزی و زراعت بازدید ها 0 فرمت فایل docx حجم فایل 178 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 90  بررسی کشاورزی زراعت گزارش تخلف برای بررسی کشاورزی زراعت بررسی کشاورزی زراعت فروشنده فایل کد کاربری 4674 تمام فایل ها کاربر بررسی کشاورزی زراعت مقدمه : کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست ,سلول,بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها, رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر, تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(gottlieb haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن 20 شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها , سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود , پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد. کشت ا ین ها توسط ونت wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگskoog و همکاران, قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت,1934 : نوبکورت , 1939). اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتwhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر miler(1957)گزارش د که اثر متقابل کمی بین ا ین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای ا ین به سیتوکنین, ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت, باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ, عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت ا ین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است, اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه, اندام هوایی و یا رویان موثر هستند. ایجاد انگیزه برای بکارگیری تکنیک های کشت بافت گیاهی در تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی از کار اولیه مورلmorel(1960) روی تکثیر ارکیده در محیط کشت و تهیه یک محیط کشت جدید با غلظت بالایی از نمک های معدنی توسط موراشیکmurashige و اسکوت(1962)ناشی شد. از آن به بعد, این تکنولوژی به صورت قابل توجهی رشد یافت و امروزه یک نقش کلیدی در تکثیر, اصلاح و ی ژنتیک گیاهی ایفا می کند. کشت بافت های گیاهی بر پایه سه قابلیت گیاهی استوار است : 1- پر توانی totipotency, که توان یا ظرفیت توارثی یک سلول گیاهی برای نمو به یک گیاه کامل با القای تحریک مناسب است . پر توانی بر این مطلب دل می کند که هر سلول واجد تمام اطلاعات لازم برای رشد و تکثیر می باشد. گرچه از لحاظ نظری همه سلولهای گیاهی پر توان هستند, با این حال سلولهای مریستمی بیشترین توان بیان این ویژگی را دارند . 2- تمایز ز dedifferentiation , که توان سلولهای بالغ برای بازگشت به شرایط مریستمی است و بعد از آن سلولها با باز تمایزیredifferentiation اندام های جدیدی را سازماندهی می کنند . فهرست مطالب : مقدمه ……………………………………………………………………………………………..1 انواع کشت درون شیشه ای …..…………………………………………………………………….3 کاربردهای کشت بافت گیاهی ……………………………………………………………………….4 روشهای سترون سازی ………..…………………………………………………………………...7 1- روش حرارت خشک …………………………………………………………………………..10 2- روش حرارت مرطوب ………………………………………………………………………..12 3- روش را فیتراسیون ……………………………………………………………………….15 4- روش استریلیزاسیون شیمیایی …….…………………………………………………….….16 نحوه تاثیر حرارت های بالا بر روی اجزای مدیوم کشت…………………………………………..…20 روش های پیشگیری از آلودگی ……………………………………………………………….......22 اجزای غذایی تشکیل دهنده مدیوم کشت بافتهای گیاهی………………………………………….….24 1- املاح معدنی….………………………………………………………………………….….24 2- مواد تنظیم کننده رشد گیاهان..…….…………………………………………………….…..27 3- ویتامینها ….………...…………………………………………………………………….31 4- اسیدهای آمینه و آمید ها ….……………………………….………………………………..33 5- مکملهای آلی کمپل ….……………………………………………………………………34 6- ذغال ………………………………………………………………………………………35 7- منابع کربن ……………………………………………………………………………......36 8- مواد تنظیم کننده فشار اسمزی …..…………………………………………………………38 9- آب……………………………………………………………………………………..…39 10-ماده زمینه مدیوم کشت …….………………………………………………………………40 نحوه انتخاب مدیوم کشت…………………………………………………………………….....42 تهیه ریز نمونه…………………………………………………………………………………44 عوامل مربوط به گزینش ریز نمونه……….………………………………………………….….45 ایجاد و نگهداری کشت کالوس………….……………………………………………………......48 روش کار………………………..…………………………………………………………...57 نحوه بررسی نتایج بدست آمده……………..……………………………………………..…64 کشت سلول، بافت و اندام گیاهی.…………………………………………………………..…65 رشد و نمو گیاهان……………..……………………………………………………...……...66 کشت بافت گیاهی ………………………………………………………………………..…69 کشت سلول گیاهی ………………………………………………………………………….70 پروتو پلاستها ……………………………………………………………………………71 کشت اندام گیاهی ……………………………………………………………………..…..72 باز زایی گیاهان …………………………………………………………………………73 تکثیر گیاه در مقیاس بزرگ ……………………………………………………………….76 بانکها ی نطفه گیاهان ……………………………………………………………………77 منشاء ماهیت و اهمیت تنوع در کشت بافت …………………………………………………79 اساس تنوع سوماکلونال ………………………………………………………………… 81 تنوع ژنتیکی حاصل از گیاه پایه……………………………………………………………81 تنوع ژنیتکی ایجاد شده در مدت زمان کشت …………………………………………………82 دلایل تنوع سوماکلونال ……….……………………………………………………………..،،..83 ژنوم سیتوپلاسمی و تنوع سوما کلونال ………………………………………………………….85 دلایل تنوع اپی ژنیتک در کشت بافت ….………………………………………………………….85 استفاده از تنوع سوماکلو نال در اصلاح ..……………………………………………………..…89 فهرست منابع ……………………………………… بررسی کشاورزی زراعتکشاورزی زراعت
طرح توجیهی پرورش خیار درختی cucumbers دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 102 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 16 دریافت فایل طرح توجیهی پرورش خیار درختی فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی پرورش خیار درختی خیارتحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگی

تحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
46 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
7
 تحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگی گزارش تخلف برای تحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگیتحقیقی در مورد فواید دارویی گوجه فرنگی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه

تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاهدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
51 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
23
 تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاهتحقیق و مقاله ای در مورد نقش فسفر در متابولیسم گیاه


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد تاسیسات و ساختمانهای باغبانی

تحقیق و مقاله ای در مورد تاسیسات و ساختمانهای باغبانیدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
4


فرمت فایل
doc


حجم فایل
50 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
7
 تحقیق و مقاله ای در مورد تاسیسات و ساختمانهای باغبانی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تاسیسات و ساختمانهای باغبانیتحقیق و مقاله ای در مورد تاسیسات و ساختمانهای باغبانی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد گامت کپور ماهیان

تحقیق و مقاله ای در مورد گامت کپور ماهیاندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
4


فرمت فایل
doc


حجم فایل
60 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
17
 تحقیق و مقاله ای در مورد گامت کپور ماهیان گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد گامت کپور ماهیانتحقیق و مقاله ای در مورد گامت کپور ماهیان


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان

تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز اندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
2


فرمت فایل
doc


حجم فایل
147 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
23
 تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز انتحقیق و مقاله ای در مورد احداث گلخانه و تجهیز ان


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


اختصاصی از سورنا فایل مقاله کامل درباره گزارش کارآموزی زراعت سویا 31 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 30  تحقیق کارآموزیزراعت سویا :آقای کازرانیمحقق :سیده صبورا شفیع پور آزاد یواحد گرگانفهرست مطالبکلیات: 1گیاهشناسی سویا: 1شرایط آب و هوایی: 2تهیه ی زمین: 2طرز کاشت: 3تناوب زراعی: 6ذیلا" چند تناوب جالب ذکر میگردد: 7خشک محصول: 11انبار سویا: 12مگس لوبیا: 15پروانه ی تک نقطه ای: 16فیتوفترا: 16پوسیدگی ذغالی: 17پوسیدگی ساقه: 17بیماری لکه موجی برگ سویا: 18بیماری لکه ارغوانی: 19ویروس موزاییک سویا: 19نحوه ی کنترل بیماری های سویا: 19بیماری ناشی از کمبود مواد غذایی: 20کمبود آهن: 21کمبود منگنز: 21علف های هرز مزارع سویا و نحوه ی کنترل آنها: 22نکات مهم در زراعت سویا: 24منابع مورد استفاده: 27کلیات:سویا که آن را به انگلیسی soybean می نامند گیاهی است که اکثرا" بخاطر دانه اش در دنیا کشت می شود از دانه ی این نبات روغن است اج می گردد که در تهیه ی روغن نباتی وتغذیه ی انسان به کار می رود از کنجاله ی سویا نیز که دارای مقدار زیادی پروتیین مرغوب می باشد در دامپروری و مخصوصا" مرغداری استفاده می شود همچنین در بعضی از نقاط دنیا این نبات را به عنوان علوفه کشت می کنندتا دو سال پیش در ایران زراعت سویا از لحاظ سطح کشت و مقدار محصول در مقام بعد از آفتابگردان قرار داشت ولی توجه ت مخصوصا" وزارت کشاورزی ومنابع طبیعی به توسعه ی این زراعت موجب گردید که در سال 1345 سطح زراعت ویا به پای سطح آفتابگردان برسد امروزه زراعت این نبات در خیلی از نقاط دنیا یکی از مهمترین زراعت های منطقه می با شد.گیاهشناسی سویا:نام علمی سویا glycin maxl ازخانواده ی لگومینوز و حساس به شوری واز نباتات روز کوتا است.نکته: اگر شوری خاک بیشتر از 7میلی موز بر سانتی متر باشد گره بندی در ریشه متوقف میشود.ریشه:هر ریشه سویا از ریشه اصلی و ریشه های فرعی تشکیل شده، ریشه اصلی میتواند تا عمق 5/1متر پایین برود ولی ریشههای در اعماق فرو میرود، قسمت عمده ریشه در 60سانتی متری اولیه خاک قرار دارد، رشد ریشه ها تا موقع گل دادن نبات ادامه دارد وبعد ازآن متوقف میشود.برگ: به غیر از دو برگ اولیه، سویا مرکب است از 3 برگچه نسبتا" بیضی شکل و پهن و کرکدار تشکیل شده است.ساقه: ساقه ی اصلی سویه عمودی بوده و از آن ساقه های کوچکتر فرعی منشعب میشوندگل: گلهای سویا خود گشن و به رنگ سفید یا بنفش کمرنگ است، گل آذین آن ازنوع خوشه ای است که عوامل محیطی مانند رطوبت،حرارت، و. . . در موقع گل دادن روی آنها تاثیر عمده می گذارد.میوه: میوه سویا از نوع نیام که با دو شکاف طولی با زمینگردد و عموما" 2 تا 3 دانه در درون آن قرار دارد.نکته: صفر بیولو ژیک سویا حدود 10 درجه سانتیگراد است و شروع رشد آن زمانی است که درجه حرارت خاک در این محدوده باشد.شرایط آب و هوایی:به طور کلی سویا نباتی است که در طول رشد خود احتیاج به بارندگی دارد ولی موقع رسیدن بهتر است که هوا آفت باشد بعلاوه سویا شرایط آب وهوایی مرطوب را دوست دارد و در این شرایط کمتر دچار آفت می شودحرارت کمتر از 10 درجه برای سویا مناسب نیست و حرارت بیش از 38 درجه نیز ممکن است به سویا صدمه بزند در مورد درجه حرارت های بالا نوع رقم سویا موثر است برخی از ارقام با بالا رفتن درجه حرارت دانه ی آنها چروکیده شده و از ارزش آنها کاسته می شود.تهیه ی زمین:تهیه ی زمین مهمترین مسۀله در زراعت سویا است . تهیه ی زمین از زمان برداشت محصول قبلی شروع می شود که باید بلافاصله بعد از برداشت زراعت قبلی زمین را شخم نیمه عمیق زد تا بقایای زراعت قبل در خاک مدفون گردد و در جریان پاییز وزمستان پوسیده وتبدیل به هوموس گردد و در طول پاییز وزمستان هر زمان که میسر شود باید زمین را چنگک زد تا هم علف های هرز را از میان برداشته وهم با ش تن عروق شعریه از تبخیر و هدر رفتن ذخیره ی آب زمین جلوگیری گردد.ضمنا" در در اراضی جنگلی بخوصوص در زمین های تازه آباد شده حتما" باید قبل از کاشت زمین را هرس بزنند تا بقایای در ختان وگیاهان جنگلی نپوسیده و نیم پوسیده از خاک خارج شود.مراحل آماده سازی زمین:عملیات شخم: بهتر است در پاییز اقدام به شخم زدن کنیم و تا عمق 30 سانتی متری زمین را شخم بزنیم و قبل از شخم باید 150تا200 کیلو گرم کود فسفات آمونیوم داد.برای از بین بردن کلوخه ها از دیسک استفاده می کنیم که در بهار این کار انجام میشود و برای آماده شدن و ایجاد یک بستر مناسب برای کاشت از دو دیسک عمود بر هم استفاده میکنیم و سپس زمین را ماله می کنیم.عملیات کاشت:عمق کاشت بر طول زمان وج گیاه از خاک اثر می گذارد نونهالانی که در عمق زیاد کشت شده اند باید مسافت بیشتری را تا سطح خاک طی کنند. به علاوه، حرارت در عمق پایین تر، سرد تر بوده و رشد نونهال کند
با
مقاله کامل درباره گزارش کارآموزی زراعت سویا 31 صتحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدن

تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
288 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
21
 تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدن گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدنتحقیق و مقاله ای در مورد ویتامین‌ها و عملکرد آنها در بدن


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


کشاورزان کوار 10 تن بذر تریتیکاله در مساحتی حدود 50 تار کشت نمودند. به نقل از روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کوار، کارشناس مسئول زراعت این مدیریت گفت: کشت گیاه تریتیکاله که از تاریخ 1/8/93 آغاز شده بود در مورخه 5/10/93 به پایان رسید. بیژن زارع افزود: در طی این مدت ده تن بذر در مساحتی حدود 50 تار از اراضی کشاورزان کشت شد که بیشترین سطح متعلق به شرکت فرزیس به مساحت 15 تار می باشد. و اگر خواهی در شگفتی ملخ سخن گو ، که خدا برای او دو چشم سرخ ، دو حدقه چونان ماه تابان آفرید. و به او گوش پنهان و دهانی متناسب اندامش بخشید. دارای حواس نیرومند و دو دندان پیشین است که گیاهان را می چیند و دو پای داس مانند که اشیا را بر می دارد .کشاورزان برای زراعت از آن ها می ترسند و قدرت دفع آن ها را ندارند گرچه همه متحد شوند ... طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه flowers and plants دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 105 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 دریافت فایل طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی) با ظرفیت 2000 متر مربع گل و گیاه
طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات plan gardening دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 95 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 22 دریافت فایل طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات فروشنده فایل کد کاربری 1030 تمام فایل ها طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه جات با ظرفیت 15 تار طرح توجیهیباغداری
پرورش قارچ صدفی و دکمه ای پرورش قارچ صدفی و دکمه ای دسته بندی کشاورزی و زراعت فرمت فایل pdf حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 7 دریافت فایل پرورش قارچ صدفی و دکمه ای فروشنده فایل کد کاربری 12216 تمام فایل ها پرورش قارچ صدفی و دکمه ای پرورش قارچ صدفی و دکمه ای
اعتماد شما سرمایه ما


اشنایی با مهمترین افات پنبه و راههای مبارزه با انها

اشنایی با مهمترین افات پنبه و راههای مبارزه با انهادسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
47 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
6
 اشنایی با مهمترین افات پنبه و راههای مبارزه با انها گزارش تخلف برای اشنایی با مهمترین افات پنبه و راههای مبارزه با انهااشنایی با مهمترین افات پنبه و راههای مبارزه با انها


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 تحقیق درباره جزوه اصول رده بندی گیاهی دسته بندی : صنایع غذایی _ کشاورزی و زراعت فرمت فایل :  doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) word قسمتی از محتوی متن ...   تعداد صفحات : 16 صفحه ویژه دانشجویان زراعت و اصلاح نباتات طبقه بندی موجودات زنده. طبق رده بندی ویتاکرwhittaker (1987) موجودات زنده در 5 سلسله قرار دارند که عبارتند از :. 1 – monera : شامل باکتری های ابت و حقیقی. 2 – protista : شامل جلبک های سبز، قهوه ای و . . . . 3 – fungi : شامل قارچ ها. 4 – plantae : شامل گیاهان. 5 – anim .... ministry of jahad-e-agriculture agricultural research, and education organization research institute of forest and rangeland esfahanresearchcenter for agricultural and natural resources title: the essment for powder mildew resistance in ecotypes of onobryichis (onobrychis iva ) code : 014-09-09-8601-8701 name and family of author(s): a.r. seifollahi name and family of leader: name and family of executer(s): a.r. seifollahi name and family of fellow(s): name and family of counsuler(s): - execution place: esfahan beginning date: 2008 execution time: 2011 publisher: research institute of forest and rangeland circulation : 3 years date of publishing: 2011 world soil day 2014 soils have been neglected for too long. we fail to connect soil with our food, water, climate, biodiversity and life. we must invert this tendency and take up some preserving and restoring actions. the world soil day paign aims to connect people with soils and raise awareness on their critical importance in our lives. food and agriculture organization fao خاک برای مدت زمانی طولانی نادیده گرفته شده است. ما نتوانسته ایم ارتباط خاک را با تامین غذا، آب، اقلیم، تنوع زیستی و در نهایت زندگی برقرار کنیم. ما باید با اعمال روش های حفاظتی رویه حاضر را تغییر دهیم. کمپین روز جهانی خاک امیدوار است تا مردم را با خاک آشنا کرده و سطح آگاهی آنها را نسبت به اهمیت ویژه خاک در زندگی انسان بیان کند. گروه weed science در تلگرام به جهت هم شی وتبادل نظر واشتراک گذاری مطالب تشکیل شده است. حضور اساتید و فرهیختگان این رشته و مشارکت و ارشادات ایشان باعث گردید که بحث های بسیار خوب و علمی در این گروه مطرح وپاسخ داده شود . هر هفته پانل تخصصی با مدیریت اساتید و دانشجویان ا و صاحب نظران برگزار می گردد.به جهت استفاده علاقمندان خلاصه مطالب مطرح شده در این پانل ها در وبلاگ پژوهش علم علف های هرز منتشر می گردد. عنوان پانل: کنترل علف های هرز در زراعت برنج
مدیر پانل:جناب آقای بیژن یعقوبی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی)
زمان پانل :یکشنبه و دوشنبه 28 ,29 شهریور ساعت ۲۱تا۲۲

بدینوسیله به نمایندگی از گروه علمی weed science مراتب سپاس و قدردانی خود را از جناب آقای بیژن یعقوبی عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات برنج کشور (سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) اعلام می دارد. قسمت اول


تحقیق و مقاله ای در مورد تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی کیوی

تحقیق و مقاله ای در مورد تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی کیویدسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
47 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
16
 تحقیق و مقاله ای در مورد تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی کیوی گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی کیویتحقیق و مقاله ای در مورد تاریخچه و مشخصات گیاه شناسی کیوی


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)

تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)دسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
0


فرمت فایل
doc


حجم فایل
97 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
11
 تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف) گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)تحقیق و مقاله ای در مورد تکثیر و گرده افشانی (و بررسی ان در چند گیاه مختلف)


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 

تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر ان

تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر اندسته بندی
کشاورزی و زراعت


بازدید ها
3


فرمت فایل
doc


حجم فایل
42 کیلو بایت


تعداد صفحات فایل
5
 تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر ان گزارش تخلف برای تحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر انتحقیق و مقاله ای در مورد گیاه بابونه و اثرات نیتروژن و فسفات بر ان


فروشنده فایل
کد کاربری 1003
تمام فایل ها

کاربر
 


اختصاصی از هایدی قانون مدنی 38ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 41 قانون مدنی(تاریخ: 10 مرداد 1385)ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‏الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجراء مقرر شده باشد. ماده 8 - اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود. ماده 11 - اموال بر دو قسمت است منقول و غیر منقول. ماده 12 - مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مست م یا نقص خود مال یا محل آن شود. ماده 13 - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و همچنین است لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد. ماده 14 - آینه و نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد به طوری که نقل آن موجب نقص یا خود آن یا محل آن بشود غیر منقول است. ماده 15 - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیر منقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است. ماده 16 - مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. ماده 17 - حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل و میش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است و همچنین است و و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است. ماده 18 - حق انتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیر منقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیر منقول است. ماده 19 - اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن وارد آید منقول است. ماده 20 - کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقوله باشد. ماده 21 - انواع کشتیهای کوچک و بزرگ و قایقها و آسیاها و هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می شود و می توان آنها را حرکت داد و کلیه کارخانه هایی که نظر به طرز ساختمان جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیاء مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آنها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.
با
قانون مدنی 38ص
علی اکبرزاده حرکت عمومی و اجتماعی تحریم ید خودروهای صفر داخلی برای اولین بار از جانب کاربران "تلگرام" سیر خود را آغاز کرد و با جملاتی به نسبت عامیانه و سطحی تلاش داشت تا کاربران بیشتری را با خود همراه سازد. در این پیام تاکید شده بود با عدم ید خودروهای صفر کیلومتر داخلی می توان تاثیر شگرفی در روند کاهشی قیمت ها داشت و در شرایطی که خودروسازان هیچ اهمیتی به درخواست های به حق مشتریان شان نمی دهند، دیگر نباید ظلم آنان به مصرف کنندگان را تحمل کرد. این پیام در هفته های پیشین به صورت انبوه میان مشتریان دست به دست شد و جدا از چند مصاحبه "احمد نعمت بخش" حامی و بانی همیشگی خودروسازان شخص دیگری در قبال این فراخوان مجازی موضع گیری سرسختانه ای نکرد. این رخداد تا جایی جلو رفت که در روزهای اخیر به تدریج رنگ باخت و اکنون دیگر اثری از آثار آن دیده نمی شود. متن کامل مطلب در سایت مهام نیوز رده بزرگسالان آقایان: 1-علیرضا اصلاحی 114 امتیاز 2-علیرضا طالبی 100 امتیاز 3- رضا ناطوری 96 امتیاز 4-محمد زراعت پیشه 75 امتیاز 5-علی اکبر قاسمی 61 امتیاز 6-محسن عزیزی 17 امتیاز 7- اکب ور 5 امتیاز رده نوجوانان آقایان: 1-محمد مهدی اکب ور 121 امتیاز 2- حسین شریف 115 امتیاز 3-محمد حسن زاده 94 امتیاز 4-محمدشریفی 88 امتیاز 5-حسن موردینی 43 امتیاز 6-احمد رضا راهنورد 20 امتیاز رده نونهالان آقایان: 1- اصغردخت 90 امتیاز 2-ابوالفضل دژبخش 90 امتیاز 3 -رحیمی 88 امتیاز 4 -محمد صالح فرخ م.