خدایا دوستت دارم

عشق من تولدت مبارک این هم آرزویی ک عشقم روز تولدش کرد: (خدایا منو ب عشقم سبحان برسون فقط ب اون.. میخوام تا زمانی جون دارم فقط سبحان رو دوست داشته باشم...خدایا ازت میخوام سبحان فقط مال خودم باشه هیچ وقت عشقم رو ازم نگیر) خیلی دوستت دارم عشق من there are those who think that love comes with a lifetime guarantee
but we know from those around us that this may not always be
it's the simple things that come between a father and a son
but when they try to talk the knives are out before they have begun
well that was me and i have seen the light that shines for eternity
because i learned to say the words i love you
*******************************
ببین چه قلبایی ش تن توی دست روزگار
ببین چشمایی رو که گشتن پی نوری موندگار
از عشق و باور باید که آ بشن لبریز دلامون
یه روزی هر جا پُر بشه دنیا از طنین صدامون
پس بیا با هر زبون
تو هم بخون
بخ. دوستت دارم ، یک جمله نیست. یک تعهد است. و فرق ندارد به چه ی گفته می شود. به خدای مهربان بگوییم دوستت دارم. تعهد می آورد در عبادت. به انسان نامهربان هم بگوییم تعهد می آورد در رفاقت. در عشق ، در ماندن، در سلامت یک زندگی مشترک و در سعادت یک عمر ، در برابر یک دل ، تعهد می آورد. نگوییم اگر ناتوانیم بگوییم ،اگر می توانیم. اما اگر گفتیم بر پیمان بمانیم. بمانیم. مادرم ارزو دارم که یکروزی برسه که به بودنم به داشتنم افتخار کنی همیشه خوب بودی اما من اونی نیستم که تو میخواستی منو ببخش حاصل زحماتت وسفیدی موهات خوب از اب در نیمود بدون عاشقانه دوستت دارم وبرای زنده بودنت همیشه دعا مکینمسلام دوستای گلم روز مادرو به همه مامانی گلتون تبریک میگم وبرا ی مامان دنیای عزیزم هم دعا میکنم که هرچی وزدتر حالش بهتر بشهمهسای عزیزم ح و میفهمم کاش پیشت بودم عزیزم خداجونم به حق امشب هیچ خونه ای رو بی مادر وپدر های گلمون ن. به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!! لینک اگر می دانستی چقدر دوستت دارم سکوت را فراموش می کردی تمامی ذرات وجودت عشق را فریاد می کرد...اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم چشمهایم را می شستی واشکهایم را با دستان عاشقت بر باد می دادیاگر می دانستی که چقدر دوستت دارم نگاهت را تا ابد بر من می دوختی تا من بر سکوت نگاه تورازهای یک عشق زمینی را با خود به عرش خداوند ببرم ای کاش می دانستیاگر می دانستی که چقدر دوستت دارم هرگز قلبم را نمی ش تی گرچه خانه ی شایسته ی ویرانی استاگر می دانستی که چقدر دوستت دارم لحظه ای مرا نمی آزردی که این غریبه ی تنها"جز نگاه معصومت پنجره ای و جز عشقت بهانه ای برای زیستن ندارد ای کاش می دانستیاگر می دانستی چقدر دوستت دارم همه چیز را فدایم می کردی همه آن چیزها که یک عمر برایش زحمت کشیده ای و سال ها برایش گریسته ای اگرمی دانستی که چقدر دوستت دارم همه آن چیزها که یک در بندت کشیده رها می کردی غرورت را.......قلبت را......حرفت را اگر می دانستی که چقدر دوستت دارم دوستم می داشتی همچون عشق که عاشقانش را دوست می دارد کاش می دانستی که چقدر دوستت دارم و مرا از این عذاب رها می کردی ای کاش تمام اینها را می دانستی
تقدیم به اونی که دوسش دارم!! به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!!
خانه فیروزه ای > بلند نوین: تو را دوست دارم و می ستایم آدم وقتی چیزی را فهمیده باشد ، دیگر نمی تواند نفهمد ... از وقتی فهمیدم کنار تو که راه رفتن چقدر می چسبد ، از وقتی فهمیدم دست هایت را چقدر دوست دارم ، از وقتی فهمیدم چقدر دلم می خواهد دستم را محکم بگیری و توی جیب پ و ات فرو کنی ، از وقتی فهمیدم چقدر کیف می کنم که تو حرف بزنی و من سراپا گوش باشم ، از وقتی فهمیدم وقتی از خنده ریسه می روی چقدر دلم می خواهد محکم بغلت کنم ، از وقتی فهمیدم چقدر دوستت دارم ، دیگر نشد که نفهمم ! ... دیگر نشد که یادم برود چقدر دو. آدمی که دوستت دارد خیلی زودبرایت عادی می شود،
حرف هایش، دوستت دارم هایش...
و تو خیلی زود کلافه میشوی
ازبهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش.
و چون تصور میکنی که همیشه هست، همیشه دوستت دارد؛
هیچوقت نگاهش نمیکنی

نگرانش نمیشوی،
برای از دست دادنش نمی ترسی
او همیشه هست

اما

او هم آدم است...
روزی که کارد به استخوانش برسد
کوله بار اندوهش را برمی دارد
و بی سر و صدا می رود...
حسی به من می گوید
آن روز، بی اراده صدایش می زنی

اما

جو نمی آید...
فقط
برایت
جای پایش می ماند ! دستاتو تو دستام میگیرم ، میبوسم شون و میخوابم، میبوسیم و اروم میگیرم، تو دل شب راز و نیاز میکنی ، با صدای پر از عشقت برای صبح بیدارم میکنی ، پیشونیمو میبوسی و منو غرق مهر میکنی امشب دستاتو ندارم خدایا نگهدار تو یارم نگاهم بسوی اسمونه خدایا تو هستی یار یارم عنایت جان من یار و دلدارمن دلم در کنارت خوشه طاقت دوری ندارم همیشه میگم دوستت دارم اگر چه تکراریه ابایی ندارم از دور تو را دوست دارمبی هیچ عطریآغوشیلمسیو یا حتی بوسه ایتنها دوستت دارماز دور...


مسافرم‎
درجستجوی سرزمین احساست
د ی کشف عاشقانه ای ازجنس ناب که هرگزبه زبان نیاوردی‎
مسافرم ‎
مسافری عاشق ‎
وتو مجهول ترین معشوق روی زمینی‎
من می گویم وتو همچنان درسکوت خیره درچشمانم گوش میدهی‎
لبخند میزنی‎
وبازسکوت ‎.
کشفت خواهم کرد ‎
همانطورکه عاشقت ‎
راستی میدانی شنونده خوبی هستی... کوتاه می نویسم ‎
تو بلند بخوان‎
به بلندای تمام احساسم ‎
دوستت دارم ‎ بهش گفتم دوستت دارم ...باور نکرد گفتم تنهام نذار...تنهام گذاشت... یه روز اومد پیشم...برام گل اورد... گریه کردو گفت پشیمونم...گفت دوستت دارم... میخواستم بغلش کنم...بگم بخشیدمش... بگم دوستت دارم... اما اون رفتو خیسیِ اشکاشو رو سنگ قبرم جا گذاشت... آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت از نو آدمی گفتم خدایا از همه دلگیرم . گفت: حتی من؟ گفتم: چقدر دوری؟ گفت: تو یا من؟ گفتم :خدایا تنهاترینم. گفت: پس من. گفتم :خدایا کمک خواستم؟ گفت: از غیر من. گفتم : خدایا دوستت دارم. گفت: بیش از من. انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ، ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند. بی آن که در جستجوی قافیه باشم و بی آن که حتی در جستجوی واژه ها باشم در این شب ها که گویند عزیزترین خداست می خواهم از تو بگویم از تو که عاشقانه دوستت دارم و می دانم که دوستم داری با ساده ترین کلمات همراه با همین اشکی که دارد می غلتد و فرو می افتد می خواهم بگویم دوستت دارم امشب نه می خواهم برایت از آسمان خورشید بیاورم نه می خواهم ستاره ها را برایت بچینم و نه می خواهم به شهر آرزوها و رؤیاها بروم فقط ساده و با صداقت همراه با شاهدی صادق از اعماق جانی سوخته با چشمانی بارانی می خواهم بگویم دوستت دارم ومی خواهم بگویم این نه سخنی است که تنها برزبان آید من تقدس عشقت را برکرامت وجودم نشانده ام واگر سراسروجودم زبان باشد ی ره خواهد گفت: دوستت دارم ازم دلگیر نباش عزیزتر از جانم مامان : نه تنها دوستت دارم، بلکه عاشقت هستم پسر : چه سخت!! مامان : نه تنها دوستت دارم، عاشقت هم هستم مامان : حالا خوبه؟ دیگه سخت نیست؟ پسر : آره حالا خوبه مامان : خوب اینم معنی همون قبلی رو میده پسر (با یک لحن متفکرانه) : خب آره اینجوری آسونتر از اونه ولی بازم برای بچه ها سخته !!!! تنها یک دقیقه طول کشید تا با تو دوست شدم . تنها یک ماه طول کشید تا به تو فهماندم و ثابت که دوستت دارم بیش از هر ی ؛ ولی یک عمر طول می کشد تا فراموشت کنم. می خواهم عمق این معنا را بفهمی و خواهش می کنم خودت را به نفهمی نزنی. می خواهم حرفهای ک نه و بی ریای دلم را مرور کنی و در آن حقایقی بزرگ را دری . نیمه شب است و همه حتی ماهیهادر خواب ناز. تنها منم که بغض کهنه ام راه را بر آسایشم بسته است و بیقرار و شب زنده دار ، به آن عطر بهار نارنج و آن نگاه گرم و اهورایی. به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!! از شروع نفسهای حضرت آدم تا پایان نفسهای آ ین آدم دوستت دارم دوستت دارم به اندازه ی پلک هایی که در زمان خیال پردازی هایمزدم و چه بسیار خیالاتی که در ذهن پروراندم . . . واژه ی دوستت دارم برای عظمت و شکوه قلب مهربانتچقدر بی رنگ است وقتی تو سرچشمه ی تمام خوبی ها هستی . . . دوستت دارم هایت را به ی نگونگه دار برای خودممن جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام می ترسم ی نه خودت راکه دوست داشتنت را از من بگیرد ! چیزی در کلامم نیستجز دوستت دارم هایی که واژه نیستندمثل دم در پی بازدم حیاتم را رقم می زنند دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست !حسی استکه باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران استمن دریا را تقدیمت میکنم مـــوهـــایـــم که یـکدسـت ..هـــمرنـــگ ِ دنــــدانـــهـایــــم شـد !بـــــاز هــــم بـــــا عـشق می نویـسم :دوستـــت دارم … گفــتنِ “دوستــــت دارم ” نظر لــــطــــــفـــم نبود !نظرِ دِلـــــــم بود امروز دلم خواست ازت تشکر کنم بابت همه ی نعمت هایی که بهم دادی..همه ی نعمت هایی که وقتی یه مشکل کوچیکی پیش میاد هیچ کدومو نمیبینم..و وقتی یه غم بهم میدی همه ی مهربونی هاتو فراموش می کنم و ناشکری می کنم.. شرمندم به خاطر گستاخی هام..اما خدایا تو خیلی بزرگی..منو ببخش..گستاخی هامو به رخم نکش نذار تنها و غمگین بمونم.. همیشه هوامو داشته باش خدای خوبم شکرت که سالمم که فکرم آزاده که خانواده ی خوبی دارم که خوار و ذلیل نیستم شکرت بابت اینکه گاهی همینجوری یه ح.

تو اصلاً شبیه آدم هایی نیستی که من دوستشون دارم. اما من دوستت دارم. نمی دونم چرا.
حالم اصلا خوب نیس.. چشمام به زور صفحه ی موبایلمو می بینه.. داشتم تنهایی خاطره بازی می شاید یادم بره حرفاتو.. داشتم پُست های وبلاگ مون رو از اول تا حالا میخوندم.. چه حرفای قشنگی، چقد قول، چقد ابراز علاقه.. الان چند روزه آرزوی شنیدن یکی ازینا رو دارم.. :(( نمیدونم شاید گفتنش اینجا درست نباشه اما واقعیت اینه که من دارم از شدت بغض و ناراحتی منفجر میشم ادیب! :(( احتمالاً اینجا رو به این زودیا نمیخونی ولی اگه یه وقتی چشمت افتاد، پُست «پنجشنبه 26بهمن 92» رو ب. روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید …:
چرا مرا دوست داری …؟
چرا عاشقم هستی …؟
پسر گفت …:
نمی توانم دلیل خاصی را بگویم اما از اعماق قلبم دوستت دارم …
دختر گفت …:
وقتی نمی توانی دلیلی برای دوست داشتن پیدا کنی چگونه می توانی بگویی عاشقم هستی .!.!.؟
پسر گفت… :
واقعا دلیلش را نمی دانم اما می توانم ثابت کنم که دوستت دارم …
دختر گفت …:
اثبات.!.!.؟
نه من فقط دلیل عشقت را می خواهم …
شوهر دوستم به راحتی دلیل دوست داشتنش ر. عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنهانی که پنهان یک عشق یعنی اوج ویرانی ! دلم رنج عجیبی می برد از دوری ات، اما نجابت می کند مانند بانوهای ایرانی ... تحمل این راز از من سخت و دشوار است که روزی خسته خواهد شد دل از اندوه طولانی غمت را می خورد هر شب دل نازک تر از شیشه تو سنگی را نمی خواهی کنار شیشه بنشانی! مرا باور کنی شاید به راه عشق برگردم نه از این دست باورهای مردم در مسلمانی! " عزیزم دوستت دارم " غم این جمله را دیدی؟! تفاوت دارد این سیلاب با بارانی به خداوندی خدا دوستت دارم

ای تو زیباترین زیبایی ، ای رویای بیداری

به خداوندی خدا دوستت دارم

ای بیقرار دلم ، ای تک درخت دشت سرخ قلبم ،

به همین لحظه های مقدس عشق قسم دوستت دارم

ای آنکه چشمت بارانی است ، ای تو که روحت شاد است ،و رگهایت از خون محبت جاری است

به آن کعبه مقدس عشق قسم دوستت دارم

زندگی من ، ای آغاز من ، ای سرآغاز من ، ای فردای من

به همان لحظه دیدارمان قسم دوستت دارم

نمی دانم کلمه مقدس دوست داشتن را چگو. این پکیج شامل های: سال گذشته در مارین باد
سیگار کشیدن
سیگار نکشیدن
تمام خاطرات زمین
جنگ تمام شده است
ترس های خصوصی در مکان های عمومی
هیروشیما عشق من
عموی یی من
دوستت دارم دوستت دارم
ملو
زندگی یک رمان است
هنوز هیچی ندیدید
علف های وحشی برای سفارش تماس بگیرید: 09378782978
[email protected] وقتی به ی میگوئید دوستت دارم حواستان باشد که از ته بگوئید این جمله را.حسش کنید.درکش کنید.همینطور الکی و از روی هوا جمله ای را که به ان حسی ندارید به دیگری منتقل نکنید.چراغی را در دلش روشن نکنید .باور کنید که او هم دل دارد .اگر بفهمد این جمله عمقی نبوده است دلش میشکند.فرو میریزد.حتی اگر ی این جمله را به شما گفت که از ته دلش بود اگر شما ان دوستت دارمی را که از سر دل میخواهید به او بگوئید نگوئید بهتر است.جوابش را با مرسی و ممنون بدهید ولی الکی دروغ ن. با همه ی وجودم ترا میخواهم ...دوستت دارم خدایا ممنون بابت همه روزایی که زندگی .....

خدایا ممنون بابت همه آدمایی که تو زندگیم اومدن ....

خدایا ممنون بابت همه خوشی هایی که تو زندگیم دارم ....

خدایا ممنون بابت همه غم هایی که باعث شدن بفهمم دنیا ارزش ناراحتی نداره....

خدایا ممنون بابت همه لبخن که بهم هدیه دادی ....

خدایا ممنون بابت همه مهربونیات که باعث شد منم مهربون باشم...

خدایا ممنون بابت همه اتفاقایی که در طول زندگیم افتاده

خدیا ممنون بابت همه آرامشی که بهم میدی
. وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی! وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم صبحانه مو آماده کردی و برام آوردی، پیشونیم رو بوسیدی گفتی بهتره عجله کنی ، داره دیرت می شه وقتی 30 س شد و من بهت گفتم دوستت دارم بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری بعد از کار. رسیده ام به غزل های دوستت دارم
به درک لحظه ی زیبای دوستت دارم نشسته ام به ادب ، در کلاس درس عشق
خوشم به مشق الفبای دوستت دارم نشسته ام به تماشای فصل سیب سرخ
نشسته ام به تماشای دوستت دارم « منم که ی شهرم به عشق ورزیدن »
و ایستاده دلم ، پای دوستت دارم سروده ام غزلی با ردیف سیب سرخ
بخوان به لهجه ی زیبای دوستت دارم و عشق ، راز بزرگ خداست ، باور کن !
خوشم به کشف معمای دوستت دارم (رضا اسماعیلی) + بگذار تا خلاصه کنم٬ دوست دارمت ، یا باز هـــم بهــــانه ی محکم بیاورم؟ (فریبا عباسی) + درّی و در دل یک مشت پر از مروارید، نادری باز در انبــــوه فراوانـــی ها (جواد منفرد) + دوست دارم جستجــو در جنگل موی تو را؛ از خدا چیزی نمی خواهم به جز بوی تو را (ناصر حامدی) + تو بمان! ترس با حضور تو معنا ندارد :) و من اگر دوستت نداشته باشم چه کنم؟ خیال می کنم که می شود با همین یک جمله داستان همه ی سال های بودنت را گفت و تمامش نکرد. تکلیف روشنی که به قلب من واگذار شد و در تکه تکه اش به ثمر نشست و رها نشد. تو در خواب های من زنده ای و من دوستت دارم. تو در خواب های من "مثل هر روز و همیشه"ای و "غریبگی" نمی کنی: پناه می آوری به من و بودنم و من دوستت دارم. از این فریب ک نه دلتنگ می شوم و دلگیر نه. من هنوزم عاشقتم نمیتونم باورکنم که دوستم نداری برام مهم نیست حس توچیه ولی من صادقانه وعاشقانه دوستت دارم ودوستت خواهم داشت من نمیذارم توجزمن مال دیگه ای باشی من وتوفقط مال همیم من تلاش میکنم وبازم باهات حرف میزنم وبازم اقرارمیکنم که دوستت دارم من نمیتونم فراموشت کنم فقط مرگ باعث میشه که ازذهنم بری پس اینوبدون برای بدست آوردنت باتموم دنیامیجنگم باهمه می جنگم وبدستت میارم وبرای همیشه تورومال خودم میکنم من همیشه دوستت خواهم داشت وازت دست ن. امروز سالروز تولد توست و من برایت هدیه ای ن یده ام آنچه یدنی است بی شک ٬ لایق تو نیست. نمی دانم با کدام جمله “دوستت دارم” را برایت انشا کنم اما کاملتر از این چیزی ندارم دوستت دارم ، تولدت مبارک . . . . بیستم دیماه روز زمینی شدن فرشته نجات من از اسمون خوبیها مبارک !! اولین بار که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است! تب می کنم عرق می کنم میلرزم جان می دهم هزار بار... می میرم و زنده می شوم پیش چشمهای تو تا بگویم دوستت دارم اولین بار   که بخواهم بگویم دوستت دارم خیلی سخت است اما   آ ین بار آن از همیشه سخت تر است و امروز می  خواهم برای آ ین بار بگویم دوستت دارم و بعد راهم را بگیرم و بروم چون تازه فهمیدم تو هرگز دوستم نداشتی!!!   "شل سیلور استاین "       داشتم می رفتم. نه چمدانی دستم بود، نه اشکی در چشمانم بود و نه حتی کفش رفتن به پایم بود. داشتم می رفتم، اما منتظر بودم. اگر فقط می گفت دوستت دارم، بر می گشتم... تمام راه را با اشک، بی کفش، با دستانی که برای در آغوش کشیدنش گشوده شده بود، بر می گشتم. آخ اگر فقط می گفت دوستت دارم ... ****************** خیلی وقته دلم میخواد بگم دوستت دارم،بگم دوستت دارم،بگم دوستت دارم از توی چشمای من بخون که من تو رو دارم،فقط تو رو دارم،بی تو کم میارم نبینم غم و اشک توی چشمات،نبینم داره میلرزه دستات،نبینم ترس توی نفسهات ببیـــــــــــــــــــــــــــــن دوستت دارم منم مثل تو با خودم تنهام،منم خسته از تموم دنیام،منم سخت میگذره همه شب هام ببیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دوستت دارم،ببین دوستت دارم دوس دارم،من اون چشمای قشنگ ت رو دارم واست میخونم این آهنگ تو هرچی میخواهی بگو از دل تنگ تو بیا به هم بگیم دوستت دارم ...آره دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت داااااااارررممم میگن ....... میگن از مد نمی افتن، دلای عاشق و ساده دروغه محضه این حرفا، دل من از مد افتاده دل من از مد افتاده، واسه اینکه دیگه شیک نیست شبیه این دلایی که، گذاشتن توی بوتیک نیست من و تنهایی این روزا یه درد مشترک داریم مث یه قاب بی تصویر یه تبعیدی به دیواریم یه تبعیدی که روزا شو پر از شب کرده و انگار فقط زنده اس، درد اون شده تکرار و هی تکرار میگن از مد نمی افتن، دلای عاشق و ساده ببین با این همه احساس، دل من از مد افتاده خدایا قلبمو این بار به دستای تو . دوستـــــــــت دارم عزیــــــــــــــــــزم دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی ، دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی دوستت دارم چون زیباترین رویای خو ،دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی دوستت دارم چون به یک نگاه ، عشق منی