اعلام برنامه های هفته قرآن و عترت در خوزستان

امروز پنجشنبه 3 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 14 دی ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 21 مهرماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه30بهمن ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروزیکشنبه17 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 19 دادماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 17 بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه 28 اسفند ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 29 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 10 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های تلویزیونی صدا و سیمای مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 23 دادماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهار شنبه 3 داد ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 7 دی ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز ۲۶ آبان ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 19 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 22 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن، عترت و دانش آموزی کشور به میزبانی اردبیل برگزار می شود. مدیر آموزش و پرورش دهگلان از برگزاری مسابقات قرآن و عترت ویژه فرهنگیان و دانش آموزان در دهگلان خبرداد. امروز یکشنبه 8 اسفندماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 1 تیرماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 29 بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه21 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه 28 بهمن ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 10 مهرماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه 13 دادماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز 24 اسفند ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 22 دادماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 24بهمن ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه 27 آبان ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهارشنبه 31 دادماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 8 تیرماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز چهارشنبه 2 اسفند ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز یکشنبه 10 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 28 فروردین ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز شنبه 2 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 25 بهمن ماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه 2 اسفندماه سال 1395 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز دوشنبه18 اردیبهشت ماه سال 1396 لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد. امروز پنجشنبه 10 اسفند ماه سال ۱۳۹۶ لیست پخش برنامه های رادیویی مرکز خوزستان اعلام شد.