اصلاح ۳۰ مورد در قانون مالیات بر ارزش افزوده هزینه تامین مالی تولید به ۳۰ درصد می رسد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن 19 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 28 بسمه تعالیفهرست مطالبچکیدهمفهوم مالیاتانواع مالیاتمفهوم ارزش افزوده و مالیات آنقانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماهمزیت های مالیات بر ارزش افزودهموانع و معایب اجرایینقش رسانه ملیمنابعچکیدههمه تها برای تأمین هزینه های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیری. اختصاصی از نیک فایل بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران با و پر سرعت .
بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf       صفحات  17 چکیده
هدف از این تحقیق، ارائه مدلی مناسب برای سنجش سرمایه فکری شرکتها ،جهت مشاهده ارزش
واقعی سازمانها ، و ورود این سرمایه ارزشمند در ترا مه مالی شرکتها می باشد. سپس تاثیر معنادار
سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی شد. بنابراین سوال اصلی این تحقیق اینست که آیا رابطه معناداری بین سرمایه فکری و ارزش
افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر. جامعه آماری تحقیق
شامل شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره 5 ساله 1811 تا 1831 فعالیت
داشته اند که تعداد آنها برابر 11 شرکت می باشد. در این تحقیق، روش آماری استفاده شده به منظور
تجزیه و تحلیل دادهها، روش ترکیبی 1 می باشد. در این تحقیق برای آزمون معنی داری کلی مدل
رگرسیونی برازش شده از آماره فیشر ) f( در سطح اطمینان 35 درصد و به منظور مدل اثرات ثابت از
آزمون چاو استفاده شده است. که نتایج حاصله بیانگر آنست که بین سرمایه فکری و اجزای آن که
شامل سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، می باشند و ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای
مالی در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
واژه های کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، ارزش افزوده
اقتصادی
با
بررسی رابطه بین سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای مالی در بورس اوراق بهادار تهران
ماده 149 قانون ثبت : نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید. ادامه مطلب معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تامین امنیت شغلی نیروی کار همواره یکی از اولویت های معاونت روابط کار است از تداوم رایزنی ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد. از سوی رئیس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ابلاغ شد. اختصاصی از نیک فایل مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن 19 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 28   بسمه تعالی فهرست مطالب چکیده مفهوم مالیات انواع مالیات مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه تا مهرماه مزیت های مالیات بر ارزش افزوده موانع و معایب اجرایی نقش رسانه ملی منابع چکیده همه تها برای تأمین هزینه های خود از منابع مختلف، درآمد ایجاد میکنند که دیرین ترین مورد آن به "مالیات ستانی" اختصاص دارد. در طول تاریخ حیات اقتصادی تها، منابع درآمدی به تدریج افزایش یافته است و امروزه بخشی از درآمدهای ت در کشور ما از طریق استقراض از بانک مرکزی، فروش نفت خام و فروش خدمات مختلف مانند خدمات پستی، حمل و نقل و انحصارهای تی و در حال حاضر درآمدهای ناشی از واگذاری شرکتهای تی است. اما به اجماع اقتصاددانان و متخصصان مالیه عمومی ؛ "مالیات ستانی" رکن پایدار درآمدی برای تأمین هزینه تهاست و تهای عقلگرا تلاش میکنند سایر منابع درآمدی را به سرمایهگذاری تبدیل کنند و به نسلهای آتی هدیه دهند. در ایران هم ت تلاش میکند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ نظام مالیاتستانی و سیاستهای مالیاتی خود را بهینه کند. در این نوشتار ضمن ارائه تعریف از مالیات و نظام مالیاتی کشور، اه و برنامههای قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مزایا ، موانع و معایب اجرایی آن همراه با دلایل تعویق و همچنین رویکردهای اطلاع رسانی و رسانه ای به این موضوع بررسی می شود. مفهوم مالیات واژه مالیات از "مال" گرفته شده است و در معانى (اجرو پاداش) (زکات مال) (س رستى و چراندن گلههاى ) (در جریمهاى که حکومت به علت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مىگیرد) (باج) ( اج) و بالا ه مالى که تها به طور سالانه از شهروندان خود مىگیرند؛ به کار میرود. اما در اصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات این گونه تعریف شده است: «مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به ت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط ت مورد بهره بردارى قرار بگیرد». پایه مالیاتی و انواع مالیات مبنای مالیات (پایه مالیاتی) : مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است که طبق قانون بر آن، مالیات وضع می شود. نرخ مالیات: درصدی از مبنای مالیات یا پایه ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می گیرد، به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین نامه های مالیاتی ت ها درمبنای مورد نظر نشان می دهد. انواع محاسبه نرخ مالیات به این شرح است: نرخ مالیات تناسبی: نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همیشه ثابت است. نرخ مالیات تصاعدی: برع نرخ تناسبی با افزایش مالیات مقدارش افزایش می یابد که وماً متناسب با افزایش مبنای مالیات نیست. نرخ مالیات تنازلی: هرچه مبنای مالیات وسیع تر می شود، ازنرخ مالیات کاسته می شود. مبلغ مالیات: مبلغی که برمبناهای مختلف تعلق می گیرد و از مؤدیان وصول می شود. هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی با 3روش - افزایش نرخ مالیات های موجود و جاری- افزایش مبنای مالیات های موجود و جاری ازطریق حذف معافیت ها و بخشودگی ها و برقراری مالیات جدید امکان پذیر است. انواع مالیات 1- مالیات بر درآمد شخصی؛ این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود. همه عواید شخص از منابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می شود و معمولاً پس از ر بخشودگی های مقرر درقانون با "نرخ های تصاعدی" مشمول مالیات قرار می گیرد. 2- مالیات بر درآمد شرکت ها؛ از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه های مختلف ر می گردد و درآمد ویژه باقی می ماند که به نرخ های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی گیرد. 3- مالیات بر دارایی؛ مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می شود. 4- مالیات بر مصرف و فروش؛ مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیر مستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می شود و از تولید کننده کالاها و خدمات مزبور وصول می شود. مالیات برمصرف جزئی از قیمت کالا را تشکیل می دهد به نحوی که معمولاً مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید کننده و یا فروشنده به ت می پردازد. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد ت را تشکیل می دهد. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی گیرند عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی.
با
مفهوم ارزش افزوده و مالیات آن 19 ص
گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرد که واردات و عرضه شکر خام از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای ی از تصویب کلیات لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» در کمیسیون متبوعش خبر داد. د ی اعتراضات گسترده سران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور نسبت به نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی و معاونت ارزش افزوده این سازمان، در خصوص تحمیل جرایم عدیده و غیرموجه به دفاتر اسناد رسمی، پیگیری جدی تر این موضوع در دستور کار هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران قرار گرفت.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران پس از ارسال مکاتبات و مستندات عدیده همکاران سراسر کشور در اعتراض به عملکرد معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، ر. اختصاصی از یاری فایل تحقیق درمورد سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف 30 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 31 آموزشگاه:دبیرستان نمونه فرهنگ آرمینه مصلی نژادموضوع تحقیق:سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف مربوطه:سرکار خانم محمدیگردآورنده:هانیه رحیمیاستان اسان رضوی شهرستان مشهد ناحیه 7سال تحصیلی 88-87 فهرست1- مقدمه ..................................................................................................................................32- مالیات در تاریخ....................................................................................................................43- تاریخچه سازمان امور مالیاتی................................................................................................54- تعریف مالیات......................................................................................................................65-مالیات مستقیم......................................................................................................................86-مالیات غیر مستقیم...............................................................................................................87-تقسیم دیگری از مالیات.......................................................................................................98-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است...........................................................................109-مالیات و تا مین عد اجتماعی..........................................................................................1210-مالیات بر ارزش افزوده....................................................................................................1211-مزایا ومعایب vat ........................................................................................................1312-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده.....................................................................................1413-انواع مالیات بر ارزش افزوده...........................................................................................1414-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده......................................................................1615-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده...............................................................................1616-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده...........................................................................1817-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.......................................................................1918-ضمیمه.........................................................................................................................2019-نتیجه گیری ..............................................................................................................2920- منابع وماخذ...............................................................................................................30مقدمه تها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخ می نمایند. تحت شرایطی ت به منظور رفع نقایص بازار دخ می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این ت با هدف تامین عد ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. تها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. ت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، ب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای ت است. در بعضی از کشورهای جهان که ت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از است اج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای ت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای ت دیده می شود.درآمدهای تمالیاتهانفتقرضهسایر درآمدهادر بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه ت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای ت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای ت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی تها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف ت مست م تحمل هزینه است و ت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.
با
تحقیق درمورد سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف 30 ص
اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد حسابداری مالیاتی 24 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 38 حسابداری مالیاتیtax accountingتالیف : غلامحسین دوانیعضو جامعه حسابداری رسمی ایران (iacpa )عضو انجمن حسابداران خبره ایران ( iica )عضو انجمن حسابداران مدیریت ( ima )عضو انجمن حسابداری (aaa )پس از جنگ جهانی دوم ، بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشور ها در صدد اصلاح ساختار مالیاتی خود برآمدند . در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگیهای انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است .اهم دلایلی که انگیزه های این اصلاح به شمار می روند را می توان در چهار گروه زیر طبقه بندی نمود :رفع نارسایی های مالیاتی سنتی ؛ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روز افزون ت؛ایجاد سیستم های مالیاتی متناوب با عملکرد پیمانهای منطقه ای ؛ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی .علیرغم اینکه به خاطر ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند ، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است .به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده، صاب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه مختلف بررسی کرده اند . این سه جنبه عبارتند از :الف – مسائل ساختاری ، اقتصادی ، اجتماعی مالیات بر ارزش افزوده . مشکلات مرتبط با آنها و راه های مقابله با این مشکلات ؛ب – اثرات مختلف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیر های اقتصادی از دیدگاه د و کلان ؛ج – طرق اجرای مختلف مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی .تاریخچهبرای نخستین بار ، مالیات بر ارزش افزوده توسط (( فو – زیمنس )) به منظور فائق آمدن بر مسائل مادی بعد از جنگ طرح ریزی و به ت آلمان معرفی شد . به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر ( مثل آرژانتین و فرانسه ) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده ، این مالیات به طور رسمی تا 1354 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد . در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به عنوان مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله ده فروشی گسترش دهد .در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شدند و این مالیات تدریجاً در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد . در اواسط دهه 1960 ( سال 1966 ) جامعه اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف به پذیرش ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز در پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا مطرح نمود .در دهه 1960 و 1970 بسیاری از اعضای جامعه مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند .( دانمارک 1967- آلمان غربی 1968- لوکزامبورگ 1970- بلژیک 1971- ایرلند 1972- ایتالیا 1973 و بالا ه انگلستان 1973 ).در همین زمان و نیز در دهه های بعد کشورهای دیگری ( از جمله برزیل ، اروگوئه ، مکزیک ، آرژانتین ، شیلی ، ساحل عاج ، امریکا ، ژاپن ، استرالیا ، سوئد ، الجزایر ، مغرب و تونس ) به خیل کشورهای استفاده کننده ازمالیات بر ارزش افزوده کالاهای کارخانه ای ، مالیات بر
با
تحقیق درمورد حسابداری مالیاتی 24 ص
رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد که با اهتمام و تدبیر رئیس مجلس و همکاری موثر نمایندگان آرامش به نظام مالیاتی و مودیان مالیاتی در بخش ارزش افزوده بازگشت. از دو سال اخیر اداره مالیات در نامه ای به تمام ب و کارهای اینترنتی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند ابلاغ کرد باید وضعیت مالیاتی خود را مشخص کرده و مالیات خود (از جمله مالیات بر ارزش افزوده) را بپردازند. نمایندگان با یک فوریت طرح اصلاح تبصره بند د ماده 35 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه موافقت د. مدیرکل امور مالیاتی کردستان گفت: سهم شهرداری های استان از مالیات برارزش افزوده ۳۴ درصد افزایش یافته است. تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص تحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص دسته بندی مدیریت فرمت فایل zip حجم فایل 121 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 46 دریافت فایل  تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص فروشنده فایل کد کاربری 4558 تمام فایل ها فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی فایل تعداد صفحات : 46 صفحه تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور چکیده: مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از یداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.
هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان ید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز ت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.
تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان ید،یا تز طریق ر از مطالبات دریافتنی ذاز یداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.
پیشگفتار: قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روز مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای ی واصل گردیده است.
مقدمه: این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست ت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند.
تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی ت و سیاست مالی.
(خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند.
به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند.
در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج ت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.
بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای ت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری ت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک ت و استقراض داخلی از خزانه می شود.
مخارج ت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه ت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان ت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات تی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و ید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک ت.
سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه ت عمل می کند.
مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی.
در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری ت تعیین می شود.
وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه ت نوسان دارد.
برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 صتحقیق تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 صمقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 صتأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور 35 ص
اعتماد شما سرمایه ما پاو وینت هزینه ی بر مبنای فعالیت
 پاو وینت هزینه ی بر مبنای فعالیت دسته: مدیریت مالی

فرمت فایل: pptx
حجم فایل: 1223 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 28عنوان: پاو وینت هزینه ی بر مبنای فعالیت دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت: پاو وینت تعداد اسلاید 28 اسلاید این فایل در زمینه " هزینه ی بر مبنای فعالیت "می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است: مروری بر سیستم هزینه ی سنتی و مزایای سیستم هزینه ی بر مبنای فعالیت سلسله مراتب فعالیت ها تعریف هزینه ی بر مبنای فعالیت هزینه های غیر مستقیم تولید هزینه ی کمتر یا بیش از حد ناشی از تنوع و گوناگونی محصولات: هزینه ی بر مبنای فعالیت و تخصیص هزینه ها: فعالیت های فاقد ارزش افزوده برا ی شناسایی فعالیت های فاقد ارزش افزوده ، توجه به چند نکته ضروری است ملاحظات رفتاری فعالیت های فاقد ارزش افزوده فرآیند طراحی سیستم هزینه ی بر مبنای فعالیت فرآیند اصلاح و بهبود فعالیت ها: مراحل تحلیل فرآیند ارزش پیچیدگی هزینه ی بر مبنای فعالیت تحلیل هزینه منفعت این فایل توسط نویسنده و فروشنده فایل تهیه و تنظیم وبرای فروش قرار گرفته.
پرداخت و بلافاصله پس از پرداخت ، لینک به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .کلمات کلیدی : پاو وینت هزینه ی بر مبنای فعالیت , پاو وینت هزینه ی بر مبنای فعالیت , مروری بر سیستم هزینه ی سنتی و مزایای سیستم هزینه ی بر مبنای فعالیت , سلسله مراتب فعالیت ها , تعریف هزینه ی بر مبنای فعالیت , هزینه های غیر مستقیم تولید , هزینه ی کمتر یا بیش از حد ناشی از تنوع و گوناگونی محصولات , هزینه ی بر مبنای فعالیت و تخصیص هزینه ها , فعالیت های فاقد ارزش افزوده اختصاصی از ژیکو پروژه سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف 30 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 31 آموزشگاه:دبیرستان نمونه فرهنگ آرمینه مصلی نژادموضوع تحقیق:سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف مربوطه:سرکار خانم محمدیگردآورنده:هانیه رحیمیاستان اسان رضوی شهرستان مشهد ناحیه 7سال تحصیلی 88-87 فهرست1- مقدمه ..................................................................................................................................32- مالیات در تاریخ....................................................................................................................43- تاریخچه سازمان امور مالیاتی................................................................................................54- تعریف مالیات......................................................................................................................65-مالیات مستقیم......................................................................................................................86-مالیات غیر مستقیم...............................................................................................................87-تقسیم دیگری از مالیات.......................................................................................................98-مهم ترین اقسام مالیات به قرار ذیل است...........................................................................109-مالیات و تا مین عد اجتماعی..........................................................................................1210-مالیات بر ارزش افزوده....................................................................................................1211-مزایا ومعایب vat ........................................................................................................1312-تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده.....................................................................................1413-انواع مالیات بر ارزش افزوده...........................................................................................1414-روش های اجرای مالیات بر ارزش افزوده......................................................................1615-ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده...............................................................................1616-مشکل اجرایی مالیات بر ارزش افزوده...........................................................................1817-ضرورت اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.......................................................................1918-ضمیمه.........................................................................................................................2019-نتیجه گیری ..............................................................................................................2920- منابع وماخذ...............................................................................................................30مقدمه تها به دلایل مختلف درامور اقتصاد مختلف در امور اقتصاد دخ می نمایند. تحت شرایطی ت به منظور رفع نقایص بازار دخ می نمایند تا کمبودهای بازار را جبران کند، علاوه بر این ت با هدف تامین عد ا جتماعی و توزیع مجدد درآمد ممکن است طرحهایی را اجرا کند و به گروههای هدف پرداخت نماید. تها در مواقع بحران و رکود با اجرای برنامه های اقتصادی خود درصدد تثبیت اقتصاد بر می آیند. ت برای اجرای برنامه های خود نیاز به منابع مالی دارد و برای تامین منابع مالی روشهای مختلفی را می تواند انتخاب کند که از این جمله می توان به درآمد های مالیاتی و انتشار اوراق قرضه، ب درآمد از فعالیتهای اقتصادی و استقراض از بانک مرکزی اشاره نمود. مالیات عمده ترین و مهمترین درآمد برای ت است. در بعضی از کشورهای جهان که ت مالکیت یکی از منابع عمده مثل نفت، مس، طلا و غیره را در اختیار دارد، درآمد حاصل از است اج و تولید این منابع به طور مجزا در سمت درآمدهای ت ظاهر می شود. مثلا در بودجه کشورهای نفت خیز مثل ایران اقلام زیر به عنوان درآمدهای ت دیده می شود.درآمدهای تمالیاتهانفتقرضهسایر درآمدهادر بعضی از کشورهای صاحب نفت درآمدهای ناشی از فروش نفت بیشتر از درآمدهای مالییاتی می باشد. هر چند که بهره مند بودن از یک منبع درآمد همچون نفت، یک مزیت محسوب می شود، ول به هر صورت بهتر است که به طور کلی بودجه ت، بخصوص بودجه عمومی براساس درآمدهای مالیاتی تنظیم شود.در بحث جاری قصد باز نمودن یک بحث کلان در رابطه با درآمدهای ت را نداریم اما بر این امر تاکید می کنیم که مناسبترین منبع درآمد برای ت، مالیات می باشد. فعالیتهایی مثل ایجاد پارک، تامین امنیت، بهداشت، آموزش و دفاع ملی از وظایف سنتی تها تلقی می شود. فراهم نمودن این کالاها و خدمات و تحقق تمامی وظایف ت مست م تحمل هزینه است و ت برای اجرای برنامه های خود می باید به ترتیبی هزینه مورد نیاز را تامین مالی کند . یکی از راههای تامین درآمد ، جمع آوری مالیات است.
با
پروژه سیر تحول مالیات در ایران وجوامع مختلف 30 ص
پس از تأیید صندوق بین الملی پول، عربستان طرح دریافت مالیات بر ارزش افزوده از شهروندان خود را کلید زد و به دوران خوش مردم کشورهای حوزه خلیج فارس در عدم پرداخت این مالیات پایان داد. رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک با تشریح چگونگی محاسبه حق ا حمه مشاوران املاک در معاملات ید و فروش و اجاره بها گفت: به این حق ا حمه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود. یک مقام مسئول کارگری از ت خواست تا از محل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده درصدی را برای کمک به افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بیمه سلامت آنها اختصاص بدهد. لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قانون آزمایشی مدیریت خدمات کشوری دارای تغییرات قابل توجهی است.

ایسنا/ اقتصاد با مطرح انتقاداتی از ذینفعان کارشکن در همه عرصه ها، اظهار کرد: وقتی می خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می ایستند. مانع خصوصی سازی می شوند و به خاطر منافع گروهی در مقابل منافع ملی می ایستند. من همچنین از مصوبه جدید مجلس درباره ی مالیات با ارزش افزوده هم انتقاد دارم که مانع رسیدن ما به اه طرح جامع مالیاتی می شود.به گزارش ایسنا، علی طیب نیا در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران که در دانشکده اقتصاد تهران برگزار شد، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده یکی از موضوعات مهمی بود که در گذشته پیگیری شد و اکنون در حال اصلاح است . ما به این نتیجه رسیدیم که عمده مالیات ستانی در ایران بر پایه درآمد است و باید تصمیم گرفته می شد که بخشی از مالیات از دوش درآمد برداشته شود و بر دوش مصرف گذاشته شود.
ادامه خبر کلاسه پرونده: 91/1239
موضوع: ابطال مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 26/9/91 هیأت ان
تاریخ ارجاع: 02 مرداد 1392
مهلت اعتراض: از 31 فروردین 1393 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 03 اسفند 1392
بـسـمـه تـعـالـی
دادنامه شماره : 5 تاریخ صدور : 31/1/93
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 26/9/91 هیأت ان
* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور
* طرف شکایت : هیأت ان

« گردشکـار »
. اصلاح تصویب ‏نامه موضوع اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) ج شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 25614/ت54292هـ مورخ 6/3/1396 هیأت ان) 

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...] اختصاصی از فایلکو مقاله درباره مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 25 مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی1 - تاثیر بر توزیع درآمد:بسیاری افراد تصور می کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10 درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لو 25 درصد و برای برخی کالاهاکه در سطح بین المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10 درصد می باشد. تاثیر این مالیات بندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان می دهند. غالبا نمی توان تضمین کرد که قیمت ها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط ت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج ت استفاده می شود) می تواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. به علاوه شرایط پولی کشور، رفتار قیمت ها را تحت تاثیر قرار می دهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.2 - تاثیر بر رشد اقتصادی:سیستم مالیاتی باید به گونه ای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایه گذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان می دهند. ع العمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن می بایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار می شود، به کاهش تولید یا قیمت می انجامد. ع العمل های احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن می شود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضه کننده تحت تاثیر قرار می دهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد می شود.3 - تاثیر بر تراز پرداخت ها:مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیات ها، برای تراز پرداخت های کشورهای عضو wto از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفه ها و تجارت) این مزیت را ایجاد می کند. گات اجازه کاهش در مالیات های غیر مستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات می دهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمی دهد که مالیات های مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود. به علاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیر مستقیم کشور وارد کننده را می دهد. اگر مالیات های مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش می یابد، استفاده از مالیات غیر مستقیم به جای مالیات مستقیم، می تواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.تاثیر طرح مالیات بر ارزش افزوده در صنعت خودرواجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای مهرماه به مرحله اجرا گذاشته شد این روزها تبدیل به داغ ترین سوژه خبری کشور شده است، به طوری که اجرای آن با واکنش بسیاری از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو همراه بوده است.براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال حاضر تنها مشمول تولیدکنندگان شده و اصناف از آن معاف هستند، واردکنندگان و توزیع کنندگان عمده کالاو خدمات مصرفی مکلف شده اند که ضمن شناسایی سلسله مراتب تهیه و توزیع کالای خود، در فاکتور فروش از مصرف کننده نهایی نیز سه درصد مالیات را دریافت کنند.اما اجرای این طرح به دلیل عدم شفاف سازی از سوی سازمان امور مالیاتی از همان ابتدا با مشکلات بسیاری همراه بود، اجرای یکباره این طرح بدون اطلاع رسانی و شفاف سازی موجب سردرگمی تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرف کنندگان در تمام صنایع
با
مقاله درباره مالیات بر ارزش افزوده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی
اختصاصی از یارا فایل مقاله رشته حسابداری با عنوان آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده با و پر سرعت .
 مقاله رشته حسابداری با عنوان آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
 مقاله رشته حسابداری با عنوان آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده       این مقاله به یکی از پیچیده ترین حوزه های گزارش مالی یعنی حسابداری درآمد بر مالیات(afti) می پردازد. afit فرایندی است که 1. پرداخت های نقدی مالیات در آینده و استرداد حاصل معاملات جاری و قبلی بواسطه آن بعنوان دارایی ها و دیون مالیات معوق ثبت شده تا وضعیت مالی شرکت را بدرستی نشان دهد و 2. بمنظور درست نشان دادن عملکرد مالی شرکت هزینه مالیات بر درآمد گزارش می شود. حسابداری مالیات بر درآمد و کاربردهایش در گزارش مالی و برنامه ریزی مالیاتی پیش از این هزاره چندان مورد توجه گروهها و جمع های روشنفکرانه نبود. در حالیکه در سال های اخیر توجه محققان حسابداری و محققان مالیاتی به حدی به حسابداری مالیات بر درآمد معطوف شده که afit به فعال ترین حوزه تحقیقات حسابداری در تنظیم(وضع) مالیات تبدیل شده است. تقریباً اکثر مطالعات انجام گرفته تجربی بوده اند که مفاد اطلاعات  نهایی حساب های مالی و نقش آن ها در مدیریت درآمدها را تست می کنند. بمنظور ارائه ساختاری جهت آگاهی از مقالاتی از این دست، به چرایی تفاوت afit با سایر موضوعات گزارش مالی پرداخته و اشاره ای گذرا به اصول اولیه حاکم بر گزارش حسابداری مالیات بر درآمد داریم و ضمن مرور مقالات موجود موارد مهم تر را مشخص نموده و سایر سوالات مورد نظر و مهم را شناسایی و به بررسی نقاط ضعف و فرصت های طبیعی تر می پردازیم. طبق اطلاعات ما مقاله پیش رو نخستین مقاله تحقیقاتی جامع درمورد حسابداری مالیات بر درآمدها است. هدف این مقاله علاوه بر معرفی محققان جدید به این رشته ترغیب محققان فعال جهت گسترش و توسعه مرزهای afit است. دستی به چنین مخاطبان گسترده ای چالش بزرگی محسوب می گردد. در بخش 3 تعاریف بدیهی از قوانین حاکم بر حسابداری مالیات بر درآمدها را برای آن دسته از خوانندگان بی اطلاع یا آن دسته از خوانندگانی آورده ایم که اطلاعات کمی درمورد فرایند مالیات بر درآمد در صورتحساب های مالی شرکت ها دارند. در صورت تمایل و داشتن اطلاعات نیازی به خواندن این فصل نیست.و ...
در فرمت ورد
در 26 صفحه
قابل ویرایش
با
مقاله رشته حسابداری با عنوان آشنایی با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده
✅ «۱۱ اقدام حساس در ارسال ارزش افزوده» در عمل هر مؤدی مالیات بر ارزش افزوده کافی است عملیات زیر را انجام دهد: - در هنگام ید کالا ها و ماشین آلات و یا دریافت خدمات : علاوه بربهای مواد اولیه ، حاصلضرب نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بهای کالای یداری شده را به فروشنده بپردازد. (این وجه پرداختی اعتبار مالیاتی مؤدی و در واقع طلب او از سازمان امور مالیاتی محسوب می گردد). - در هنگام فروش محصولات و یا ارائه خدمات : علاوه بر بهای محصول ، حاصلضرب نرخ مالیات ب. بر طبق آمارها در دی ماه سال جاری، ارزش کل ید حقوقی ها برابر با 65 درصد از کل معاملات بوده و به مالکیت آنها 39 میلیارد ریال افزوده شده است. همچنین ماه گذشته اشخاص حقیقی 35 درصد ید و 37 درصد فروش را به خود اختصاص دادند. این درحالی است که حقوقی های بازار، سهم 65 درصدی از ید و 63 درصدی از فروش را به نام خود ثبت د. ی گفت: سه روز دیگر آ ین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزودۀ سه ماهه بهار ۱۳۹۶ است.

ایسنا/ در همایش "هنر صنعت" طلا و جواهر ایران عنوان شد که بازار طلا به دلیل اخذ مالیات بر ارزش افزوده از این صنعت در شرایط نامطلوبی قرار دارد و بسیاری از واحد های این صنعت به همین دلیل به تعطیلی کشیده شده است. به گزارش ایسنا، همایش ملی هنر صنعت طلا و جواهر ایران با حضور جمعی از فعالان این صنعت امروز ۲۱ اسفند، با محوریت مالیات ارزش افزوده طلا برگزار شد و فعالان و کارشناسان این صنعت به تشریح وضعیت این بازار و به اثرات دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طلا پرداختند و عنوان د که این مالیات بازار و صنعت طلا و جواهر را در شرایط سختی قرار داده و بسیاری از واحدها را به تعطیلی کشانده است. سلیمان مددپور-  دبیر همایش ملی هنر و صنعت طلا و جواهر ایران – در این همایش عنوان کرد: هنر، صنعت طلا و جواهر در ایران مظلوم واقع شده است و برای همین در حال رفتن به سمت تاراج و نابودی است.
ادامه خبر طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد است اج و فروش منعقد می شود،از تاریخ شروع بهره برداری یا است اج به میزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(105) این قانون مع.
درصد و ضرایب ارزش افزوده از سال 1387 تا کنون بشرح ج زیر می باشد:سال ضریب کل درصد مالیات درصد عوارض 1387 3.00% 1.50% 1.50% 1388 3.00% 1.50% 1.50% 1389 3.00% 1.50% 1.50% 1390 4.00% 2.20% 1.80% 1391 5.00% 2.90% 2.10% 1392 6.00% 3.60% 2.40% 1393 8.00% 5.30% 2.70% 1394 9.00% 6.00% 3.00% 1395 9.00% 6.00% 3.00% رییس سازمان صنعت و معدن گفت: 21 درصد است اج کل کشور و 40 درصد ارزش افزوده مواد معدنی کشور در کرمان است. اختصاصی از نیک فایل تحقیق درمورد مالیات بر ارزش افزود1 17 ص با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 19 مالیات بر ارزش افزوده، روشها و آثاربه اعتقاد آدام اسمیت نظریه پرداز مکتب کلاسیکها معقولترین انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که از بهره مالکان، سود و مزد فاش می شود. و بدین ترتیب اصل سهل الوصول بودن ، اصل عد ، اصل شفافیت، اصل کارآیی، صرفه جویی و ... که از اصول یک سیستم مارآمد مالیاتی می باشد فراهم می آورد.-مفهوم و روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزودهمالیات بر ارزش افزوده (vat) یک نوع مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالاها و خدمات است. این نوع مالیات، مالیات چند مرحله ای می باشد که در هر مرحله بر اساس ارزش افزوده ایجاد شده میزان مالیات محاسبه و اخذ می گردد.روشهای مالیات بر ارزش افزوده عبارتند از:الف)روش یب)روش تفریقیدر روش ی از حاصل جمع عواید نهادهای تولید یعنی دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود بنگاه و... محاسبه می شود در حالی که در روش تفریقی از رابطه زیر محاسبه می شود.ارزش افزوده تفریقی=ارزش کل معاملات- ارزش معاملات واسطه ایو روشهای دوگانه ذکر شده به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم اعمال می گردد و در شیوه مستقیم کل ارزش افزوده در هر مرحله محاسبه و مبنای مالیات قرار می گیرد و در روش غیر مستقیم اجزاء تولید کننده ارزش افزوده مبنا قرار می گیرد. که به این اساس چهار شیوه کلی اعمال مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد1-روش ی مستقیم. 2-روش ی غیر مستقیم. 3-روش تفریقی مستقیم4-روش تفریقی غیر مستقیم.در وضعیت موجود در ایران نظام مالیاتی بصورت اعم و مالیانهای غیر مستقیم به صورت اخص از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد و درصد بالایی از مالیاتهای غیر مستقیم اخذ شده از نفت و فرآورده های نفتی می باشد در صورتی که شرکت نفت تی بوده و قیمت گذاری محصولات آن توسط ت صورت می گیرد از طرفی بخش های خدماتی مخصوصا تجارت که رشد چشم گیری داشته است از پرداخت مالیات خودداری و بخشهای صنعت با توجه به مولد بودن آن و عدم کارآیی لازم در رقابت در سطح جهانی مالیاتهای متعددی پرداخت می نماید. بنابراین جاشیه سود در فعالیتهای خدماتی بالاتر از بخشهای صنعت می باشد که این امر رشد نزولی سرمایه گذاری در این بخش را فراهم آورده است.با این وصف به نظر می رسد که طراحی و اجرا یک نظام مالیاتی جامع نظیر مالیات بر ارزش افزوده می تواند مؤثر واقع شود و مزایایی داشته باشد که این مزایا بصورت خلاصه عبارتند از عد مالیاتی، رفع نارسائیها در سازمان مالیاتی، تشویق صادرات، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد تعادل بخشی در تولید ناخالص داخلی.قدر مسلم روش مالیات بر ارزش افزوده با توجه به جدید بودن و گسترده بودن پایه های مالیاتی نیاز به برنامه ریزی داشته و می بایستی از طریق آموزش کارکنان، بهره گیری از سیستم کامپیوتری و یکپارچه نمودن اطلاعات مالیاتی، طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی و اطلاع رسانی از پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما می باشد.نقد مقاله:از مشخصات عمده کشورهای در حال توسعه اقتصادی بیمار و عدم کارآیی نظام مالیاتی این کشورها می باشد و تها مالیات را صرفا منبعی درآمدی جهت تأمین هزینه ها تلقی می نمایند در حالی که در هر کشوری ترکیب و نرخ و شیوه وصول مالیاتها مهمترین ابزار سیاستهای مالی می باشد. یکی از عوامل مهم و غیر قایل انکار در ناکار آمدی نظام مالیاتی کشور ما ساختار و فعالیت شرکتهای تی می باشد که با برخورداری از امکانات و بودجه زیاد در بازارهای انحصاری و حجم عظیم فعالیت مالیات ناچیزی می پردازند لذا به نظر می رسد که اگر ساختار اقتصادی کشور نظیر فعالیتهای موجود شرکتهای تی، عدم گسترش خصوصی سازی به معنای واقعی و وجود بنیادها و سازمانهایی که از امکانات اقتصادی و دانشهای اقتصادی استفاده می نمایند و از پرداخت مالیات معاف می باشند... اصلاح نگردد روش مالیات بر ارزش افزوده نیز کارآیی لازم را نخواهد داشت.برگرفته از فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی – الیاس نادران- پژوهشکده امور اقتصادی شماره اول- تابستان 1380
با
تحقیق درمورد مالیات بر ارزش افزود1 17 ص
این حراج سه روز در هفته و از ساعت ۱۴ در این بانک شروع شده و با قیمت گذاری پایه از سوی بانک مرکزی برای نیم سکه و تمام سکه به کار خود ادامه می داد و در نهایت با بالاترین قیمت پیشنهادی به اضافه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده سکه به یدار واگذار می شد. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،‌ در پی سوالات مکرر همکاران گرامی درخصوص شمول یا عدم شمول تکلیف ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم(ارسال آمار فصلی معاملات) به دفاتر اسناد رسمی، موضوع در جلسه دفتر حقوقی کانون مطرح و پس از بررسی به شرح ذیل اظهارنظر گردید: "مطابق ماده 169 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/4/94، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیات. طبق آمار گمرک، میزان خام فروشی سنگ آهن ایران در سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که صادرات سنگ آهن یکی از کمترین ارزش افزوده ها را دارد. رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه لایحه جدید تی راجع به مالیات بر ارزش افزوده را دارای ایرادات اساسی است. خدمات ارزش افزوده در قبض صورتحساب تلفن های همراه مدت هاست وارد می‎شود ولی هنوز برخی مشترکان از این موضوع اظهار بی‎اطلاعی می کنند.