اختلالی در حوزه حواله ارز نداریم حواله ۵ میلیارد دلار ارز در سال ۹۶

در حالی طی سال گذشته ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز شد که در این سال ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که از کاهش ۸ میلیارد دلاری موجودی صندوق حکایت دارد. مشاور معاون فرهنگی ارشاد درباره اعطای وام کم بهره به ناشران و کتابفروشان و اهالی قلم گفت: حدود 10 میلیارد تومان از این اعتبار در حوزه توسعه کتابفروشی ها و تقویت ویترین کتاب صرف شده و 2 میلیارد هم در حوزه اهل قلم هزینه شده است. اختصاصی از فایل هلپ مقاله درباره انبارداری با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 26 ضوابط و ویژگی های سیستم انباراطلاعات پایهامکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنهاامکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنهاامکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالاامکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلفامکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا)امکان تعریف مکان های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و ....امکان تعیین کالاهای انبار برای هرسال مالیامکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل ید در یک دوره زمانیامکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبارامکان تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ، نشانی، تلفن و ...امکان تعریف کا ردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنهاامکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاهامکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالاامکان تعریف افراد تحویل گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنهاامکان تعریف واحدهای سازمانامکان تعریف منابع تهیه کالاامکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنهاامکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، کشور سازنده ، شرکت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و ...امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداریعملیات مربوط به ورود کالا به انبارامکان صدور درخواست ید کالا توسط انبار و پیگیری آنامکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای یداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبارتوضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمی شوند و مستقیم به واحد مربوطتحویل داده می شوند ریال صادر می شود .امکان تهیه کارد انبارامکان صدور قبض برای کالاهایی که از محل تنخواه یداری و وارد انبار و از انبار خارج می شوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذکر تاریخ ورود کالا به انبارامکان تخصیص کالا به انبار در هنگام صدور قبض انبارامکان صدور قبض انبا برای کالاهایی که به امانت گرفته می شوند و کنترل موجودی آنهاامکان صدور قبض انبار برای کالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمان های دیگرامکان ثبت کالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه به موجودی انبارامکان ثبت کالاهای مازاد بر مصرف که به انبار برگشت داده می شوند .امکان ثبت کالاهای برگشت از فروشامکان ثبت کالاهای وارده از تعمیرگاهامکان ثبت کالاهایی که بین انبارها جابجا می شوند و صدور قبض و حواله برای آنها و اصلاح موجودی انبارامکان ثبت هزینه های اضافی در گزارش قبض انبارامکان ثبت تخفیف هرکالا و تخفیف کلی فاکتور در قبض انبارامکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در قبض انبار با کالاهای درخواست شده برای یدامکان ثبت مشخصات فروشنده ، فاکتور و کا رداز در قبض انبارامکان ثبت مشخصات فنی کالاهای وارد شده به انبار در قبض انبارامکان کنترل توالی شماره قبض انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)عملیات مربوط به وج کالا از انبارامکان صدور فرم درخواست کالا از انبار توسط کلیه واحدهای سازمانی وثبت عملیات مربوط به تائیددرخواست ، تحویل کالا و پیگیری درخواست های تحویل داده نشدهامکان صدور حواله توسط انبار برای کالاهای مختلفی که توسط یک واحد سازمانی درخواست می شودامکان صدور حواله انبار برای کالاهای یداری شده جهت تحویل به واحدهای متقاضی کالاامکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در حواله انبار با کالاهای درخواست شدهامکان ثبت ، کنترل عملیات و صدور حواله انبار برای کالاهایی که از انبار به دیگران امانت داده می شودامکان صدور حواله برگشت امانت برای کالاهایی که با قبض امانتی وارد انبار و به متقاضی تحویل داده شده استامکان صدور حواله انتقالی و کنترل عملیات برای کالاهایی که انبارها انتقال داده می شوندامکان صدور حواله برای کالاهای ضایعاتیامکان ثبت عملیات مربوط به مرجوع کالاهاامکان ثبت کالاهایی که از طریق مزایده یا روشهای دیگر به فروش می رسندامکان ثبت کالاهایی که جهت تعمیر ارسال می شوند
با
مقاله درباره انبارداری
پیمان پولی جدید برای تبادل ارزهای محلی بین دو بانک مرکزی استرالیا و کره جنوبی، تا سقف 9 هزار میلیارد وون معادل 10 میلیارد دلار استرالیا (7.62 میلیارد دلار) امضا شده است و تا 2020 اعتبار خواهد داشت. اختصاصی از هایدی ضوابط و ویژگی های سیستم انبار با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26   ضوابط و ویژگی های سیستم انبار اطلاعات پایه امکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا) امکان تعریف مکان های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و .... امکان تعیین کالاهای انبار برای هرسال مالی امکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل ید در یک دوره زمانی امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار امکان تعریف فروشندگان و تولیدکنندگان کالا به همراه مشخصات آنها شامل : نام ، نشانی، تلفن و ... امکان تعریف کا ردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف مراکز هزینه مطابق مراکز هزینه تعریف شده توسط امورمالی دستگاه امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا امکان تعریف افراد تحویل گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها امکان تعریف واحدهای سازمان امکان تعریف منابع تهیه کالا امکان تعریف مشخصات کشورها به همراه نام فارسی و انگلیسی آنها امکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، کشور سازنده ، شرکت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و ... امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری عملیات مربوط به ورود کالا به انبار امکان صدور درخواست ید کالا توسط انبار و پیگیری آن امکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای یداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار توضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمی شوند و مستقیم به واحد مربوط تحویل داده می شوند ریال صادر می شود . امکان تهیه کارد انبار امکان صدور قبض برای کالاهایی که از محل تنخواه یداری و وارد انبار و از انبار خارج می شوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار امکان تخصیص کالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار امکان صدور قبض انبا برای کالاهایی که به امانت گرفته می شوند و کنترل موجودی آنها امکان صدور قبض انبار برای کالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمان های دیگر امکان ثبت کالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه به موجودی انبار امکان ثبت کالاهای مازاد بر مصرف که به انبار برگشت داده می شوند . امکان ثبت کالاهای برگشت از فروش امکان ثبت کالاهای وارده از تعمیرگاه امکان ثبت کالاهایی که بین انبارها جابجا می شوند و صدور قبض و حواله برای آنها و اصلاح موجودی انبار امکان ثبت هزینه های اضافی در گزارش قبض انبار امکان ثبت تخفیف هرکالا و تخفیف کلی فاکتور در قبض انبار امکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در قبض انبار با کالاهای درخواست شده برای ید امکان ثبت مشخصات فروشنده ، فاکتور و کا رداز در قبض انبار امکان ثبت مشخصات فنی کالاهای وارد شده به انبار در قبض انبار امکان کنترل توالی شماره قبض انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها) عملیات مربوط به وج کالا از انبار امکان صدور فرم درخواست کالا از انبار توسط کلیه واحدهای سازمانی وثبت عملیات مربوط به تائیددرخواست ، تحویل کالا و پیگیری درخواست های تحویل داده نشده امکان صدور حواله توسط انبار برای کالاهای مختلفی که توسط یک واحد سازمانی درخواست می شود امکان صدور حواله انبار برای کالاهای یداری شده جهت تحویل به واحدهای متقاضی کالا امکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در حواله انبار با کالاهای درخواست شده امکان ثبت ، کنترل عملیات و صدور حواله انبار برای کالاهایی که از انبار به دیگران امانت داده می شود امکان صدور حواله برگشت امانت برای کالاهایی که با قبض امانتی وارد انبار و به متقاضی تحویل داده شده است امکان صدور حواله انتقالی و کنترل عملیات برای کالاهایی که انبارها انتقال داده می شوند امکان صدور حواله برای کالاهای ضایعاتی امکان ثبت عملیات مربوط به مرجوع کالاها امکان ثبت کالاهایی که از طریق مزایده یا روشهای دیگر به فروش می رسند امکان ثبت کالاهایی که جهت تعمیر ارسال می شوند
با
ضوابط و ویژگی های سیستم انبار
باند هرمی که از طریق فعالیت در فضای مجازی و با وعده انجام خدمات مخابراتی به کاربران 20 میلیارد دلار به جیب زده بود منحل شد. برنامه حسابداری کارگاه شن و ماسه، نسخه اصلیقیمت: 197,500 تومانبرنامه حسابداری شن و ماسه، ویژه کارگاه های شن و ماسه می باشد.
برنامه حسابدار شن و ماسه، اولین نرم افزار ایرانی ثبت و نگهداری کلیه امور حسابداری ویژه کارگاه های شن و ماسه می باشد.
با استفاده از نرم افزار حسابدار شن و ماسه شما می توانید در وقت خود صرفه جویی کرده و در کمترین زمان حواله های خود را ثبت نموده و بر اساس ساختار کارگاه خود اقدام به صدور فاکتور نمایید.
همچنین می توانید کلیه هزینه های کارگاه خود را در آن ثبت نموده و به راحتی گزارش های لازم را از وضعیت هزینه های خود بدست آورید.
  
امکانات برنامه حسابداری کارگاه شن و ماسه:
    امکان ثبت مشخصات مشتری ها
    امکان ثبت انواع کالاها و خدمات
    امکان گروه بندی هزینه های کارگاه
    امکان درج بی نهایت سرفصل هزینه ها
    امکان درج حواله وج کالا با ریز مشخصات ماشین حامل و مشتری ها
    امکان صدور فاکتور فروش تجمیعی دوره ای برای مشتریان
    امکان درج هزینه های روزانه کارگاه
    گزارشگیری به تفکیک هر یک از هزینه ها
    گزارش گیری حواله های مشتری به تفکیک تاریخ مورد نظر و محصول مورد نظر
    گزارش فاکتورهای فصلی کارگاه
    و ….
 
این برنامه بر روی تمام ویندوزها تست شده است.
فورمت فایل نصب: exe ید اصن حوصله عید روندارم...مز فه ..واسه ما هیچی نداره ز عذاب ...تعطیلی اجباری....وقتی مریض داری و همه ادمهای مسئول از چن روز قبل عید تا ا 15 فروردین میزارن میرن و تو میمانی با بیماررو دستت. وهیچ جا نیس که یه متخصص مسئول باشه ومریضت رو درمان کنه.....همه حواله میدن 15 فروردین .....اخه مریض چی کارکنه....تا 15 عید...........................حالا که گذشت ولی اونایی که فقط فکر خودشونن و تعطیلات و خوش گذرونی خودشون ودرقبال لباس سفید پزشکی خودشونو مسئول نمیدونن بدونن خ هست....عادله.....ومنتقم مشاور تامین منابع مالی راه و شهرسازی گفت: احتساب هزینه ها به ارز نشان می دهد که نزدیک به 140 میلیارد دلار واحد مس ی خالی در کشور وجود دارد. واقعیت این است که این مسئله حقیقت ندارد. علی طیب نیا می گوید در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی از هدفگذاری خود جلوتر هستیم؛ همچنان که امسال برای جلب ٧ میلیارد دلار سرمایه خارجی هدفگذاری شده بود ولی ١١ میلیارد دلار جلب شده و از این میزان بیش از یک میلیارد دلار هم جذب اقتصاد کشور شده است. رئیس جمهور باز هم از هزینه شدن چندین تریلیون دلار در جنگ بی ثمر خاورمیانه شکایت کرد و گفت که این پول در حالی هزینه شده که ت بودجه لازم برای تعمیر پل های کشور را ندارد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: واردات قاچاقی پوشاک با ۲.۵ میلیارد دلار رتبه نخست قاچاق کالا را ب کرد. تهران -ایرنا - تازه ترین داده های آماری از وضعیت اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس حاکی است که این کشورها به دلیل کمبود منابع مالی و ری بودجه ناشی از نوسان قیمت نفت دربازارهای جهانی طی سال 2016 و 2017… ایگور سچین از امضای ۳۰ میلیارد دلار قرارداد در زمینه انرژی بین ایران و روسیه خبر داد. طبق آمار و جزئیات منتشر شده از سوی مسئولان تجارت خارجی سال ۹۶ بالغ بر ۴ میلیارد دلار کالای ممنوعه به کشور وارد شده که بخشی از آن سهم ۳ میلیون دلار سس گوجه و نمک است. آمارها نشان می دهد، در پسا ۳۱.۷ میلیارد دلار فاینانس با کشورهای مختلف منعقد شده، اما جذب آنها روند مناسبی ندارد. آمارها نشان می دهد، در پسا ۳۱.۷ میلیارد دلار فاینانس با کشورهای مختلف منعقد شده است، اما جذب آنها روند مناسبی ندارد. ادوبی، مجنتو را به قیمت ۱.۶۸ میلیارد دلار تصاحب کرد
ادوبی با پرداخت مبلغ ۱.۶۸ میلیارد دلار، حق مالیکت سیستم مدیریت محتوای فروشگاه‌های آنلاین مجنتو را به‌ دست آورد. در حال حاضر بخش قابل توجهی از تجارت دوجانبه بین قطر و چین با استفاده از دلار و نظام پرداخت آن انجام میشود اما روند کنار گذاشتن دلار در این تبادلات مدتیست که شدت گرفته است. کارنامه تجارت خارجی ایران در سال ۹۵ حجمی معادل ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار دارد که سهم صادرات از آن، ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار و واردات، ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار است. ارزش بازار اپل با عبور از ۸۰۰ میلیارد دلار رکورد ش ت
با افزایش ارزش هر سهم اپل، مجموع ارزش کمپانی اپل از مرز ۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرد و رکورد جدیدی به جای گذاشت. جف بزوس یک میلیارد دلار از سهامش در آمازون را فروخت
جف بزوس، مدیرعامل آمازون, برای جذب منابع مالی به‌منظور پیشبرد اه بلواوریجین، سهامی به ارزش یک میلیارد دلار را به‌ فروش رساند. به گفته دبیر کارگروه ساماندهی م باس، سالیانه تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک با ثبت سفارش رسمی وارد کشور می شود در حالی است که بیش از ۲.۴ میلیارد دلار پوشاک به کشور قاچاق می شود. ابعاد باز نشده پرونده بابک زنجانی/ وم ورود قوه قضائیه به مطالبات ده‎ها میلیارد دلاری نفتی/ از دومیلیارد بدهی زنجانی تا دومیلیارد بدهی شل که پس نمی‎دهد! بر اساس برخی گزارش‎ها، علاوه بر بابک زنجانی، فهرست عریض و طویلی از بد اران خارجی دیگر هم وجود دارند که جمع بدهی آنها حدود 20 میلیارد دلار است! به طور مثال شرکت انگلیسی شل بیش از 2 میلیارد دلار بدهی به ت دارد. ساراس، اینوک، هلنیک پترولیوم و .. هم از جمله دیگر بد اران هستند. امروز نه در بازار آزاد و نه صرافی ها در میدان فردوسی تهران دلار یافت نمی شد. صرافی های رسمی نیز تنها با مجوز صرافی دلار را به قیمت ۴۷۹۰ تومان به فروش می رساندند. بر م در پی تصاحب کوالکام با پرداخت ۸۰ میلیارد دلار است
شنیده‌ها نشان از این دارد که بر م در حال بررسی شرایط تصاحب کوالکام با پرداخت بیش از ۸۰ میلیارد دلار است.  دفاع روسیه اعلام کرد که امسال این کشور حدود یک و نیم هزار میلیارد روبل (معادل 25 میلیارد دلار) برای ید سلاح های نظامی هزینه خواهد کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سرنوشت ۹ میلیارد دلار ارزی که با نرخ تی داده شده… رییس کل گمرک ایران، راه اندازی سامانه جامع گمرگی را عامل مهم کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا و رسیدن از 25 به 15 میلیارد دلار عنوان کرد. با گذشت ۱۴روز از آغاز پیش فروش پژو ۲۰۰۸ و مشخص نبودن قیمت نهایی آن، مدیرعامل ایران خودرو از قیمت ۹۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی این خودرو فقط در مرحله آغاز تحویل خبر داد، که به بازار سیاه ید و فروش حواله آن دامن می زند و در شرایطی است که این خودرو در دادماه نیز به تولید نرسید. عنوان بودجه مصوب سال 94 لایحه بودجه سال 95 درصد تغییرات منابع عمومی 236 هزار میلیارد تومان 268 هزار میلیارد تومان 13 سهم نفت 56 هزار میلیارد تومان 66 هزار میلیارد تومان 17 سایر منابع درآمدی 180 هزار میلیارد تومان 201 هزار میلیارد تومان 12.2 بودجه عمرانی 31 هزار میلیارد تومان 57 هزار میلیارد تومان 83 نرخ دلار 2850 تومان 2997 تومان 5.15 قیمت نفت 53 دلار 35 تا 40 دلار 24- *افت شدید قیمت نفت چالش بودجه در حالی که ۱.۲ میلیارد دلار از سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت واریز نشده، ۱۴ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی صرف پرداخت انواع تسهیلات وتکالیف بودجه ای شده است. نفت پیرامون میزان اموال بابک زنجانی گفت: مرتب می گوید 2 میلیارد دلار یا 3 میلیارد دلار اینجا و یا آنجا دارم، اما همه دروغ است من قبلا نیز گفته ام که اموال او کمتر از 2 هزار میلیارد تومان است. کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد ایران در سال نخست اجرای 3.372 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده است که 1.29 میلیارد دلار از سال ۲۰۱۲، سال اجرای شدیدترین تحریم ها کمتر است. ای ای سامرا هادی

آفتاب مسیر ما هادی

علی بن محمد بن علی

نوه ی اول رضا هادی

نیست جز دامن کرامت تو

ٔ خانهٔ خدا هادی

ذکر هر چهارشنبه ام این است

یا رضا یا جواد یا هادی

به ملک هم نمی دهم هرگز

گریهٔ زائر تو را هادی ما فقیریم سفره ای وا کن سامرایی حواله ی ما کن علی اکبر لطیفیان اداره طرح های مختلفی را بررسی کرد تا چهار میلیارد و سیصد میلیون دلار برای مبارزه با تروریسم اختصاص دهد که سه میلیارد آن به وزارت دفاع و یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار آن به وزارت امور خارجه می رسد. اما… در ۹ ماه ابت سال جاری میزان صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای اروپایی ۱٫۱ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. اختصاصی از هایدی انبارداری 25 با و پر سرعت .
لینک و ید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 29 ضوابط و ویژگی های سیستم انباراطلاعات پایهامکان تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنهاامکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنهاامکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالاامکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلفامکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا)امکان ت. ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که تاکنون در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اختلالی ایجاد شده است؟ گفت: خیر تاکنون در این زمینه هیچ مشکلی ایجاد نشده است.