آهسته دوستت دارم

دوستت دارمتا حد مرگتا انتهای بغضی که نمیشکندتا ته دنیائی که انتها ندارددوستت دارم عشق بی همتای منتو همچون من پر از دردیوجود من تحمل هر دردی را دارد جز غم توباور کن من خود نیز به این دوست داشتن حسادت میکنمادوستت دارم آرام جانم "آدمی که دوستت دارد خیلی زودبرایت عادی می شود، حرف هایش، دوستت دارم هایش... و تو خیلی زود کلافه میشوی ازبهانه هایش، اشکهایش، توقع هایش. و چون تصور میکنی که همیشه هست، همیشه دوستت دارد؛ هیچوقت نگاهش نمیکنی نگرانش نمیشوی، برای از دست دادنش نمی ترسی او همیشه هست اما او هم آدم است... روزی که کارد به استخوانش برسد کوله بار اندوهش را برمی دارد و بی سر و صدا می رود... حسی به من می گوید آن روز، بی اراده صدایش می زنی اما جو نمی آید... فقط برایت جای پایش می ما. عیب نداره ... عیب نداره که تنهایی ... عیب نداره شبا بدون شب بخیر میخو ... عیب نداره که جمله دوستت دارم و نمیشنوی ... عیب نداره که دلش دیگه برات تنگ نمیشه ... عیب نداره زیر بارون باید بدون اون خیس شی ... عیب نداره که ی نیست درداتو بهش بگی ... عیب نداره گلم ... خدا بزرگه ... اونم تنهاست ... بدون شب بخیر میخوابه ... دوستت دارم های تورو میشنوه ... دلش برات تنگ میشه ... حرفاتو به اون بزن ... زیر بارون باهاش قدم بزن ... به خودش قسم به درد و دلت گوش میده ... دوستت دارم
چگونه می خواهی اثبات کنم وجودت را در جهان
مثل وجود آب
مثل وجود درخت
تو آفتابگردانی
و نخلستان
و نغمه ای که از جان برمی خیزد…
بگذار با سکوت بگویمت
وقتی که واژه ها توان گفتن ندارند
و گفتار دسیسه ای ست که هم دستش می شوم
و شعر به ص ه ای سخت بدل می گردد

بگذار
تو را با خود در میان بگذارم
میان چشمان و مژگانم بگذار
تو را به رمز بگویم اگر به مهتاب اعتمادت نیست
بگذار تو را به آذرخش بگویم
ی.
آدمهایی هستند که شاید کم بگویند "دوستت دارم"یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را...بهشان ده نگیرید! این آدمها فهمیده اند "دوستت دارم" حرمت دارد، مسئولیت دارد...ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی، دوست داشتن واقعی را میفهمی...میفهمی که همه کار میکند تا تو بخندی...تا تو شاد باشی...آزارت نمیدهد...دلت را نمیشکند....به هر دری میزند که با تو باشد...من این دوست داشتن را می ستایم... دلم برای خدا تنگ شده است . ندای درونی را می شنوم که می گوید بنشین . کمی با او از زبان دل سخن بگو . شاید دل تنگی ات به پایان رسد و یا حداقل مرهمی با شد تا سیاهی های این دلتنگی کمی زدوده شود ولی هر چه هست برای او دل تنگ دل تنگم... شاید ی تا به حال این جمله را به کار نبرده باشد ولی نمی دانم چرا امشب اینقدر هوس کرده ام با خدایم تنها سخن بگویم .همانند سخن های بین دو انسان عاطفی که بعد از مدت ها به هم رسیده اند . دلم می خواهد امشب قربان صدقه خدا بروم . به خدا بگ. آدمی که دوستت دارد خیلی زود برایت عادی می شود حرف هایش.. دوستت دارم هایش.. و تو خیلی زود کلافه می شوی از بهانه هایش.. اشکهایش.. توقع هایش.. و چون تصور می کنی که همیشه هست.. همیشه دوستت دارد.. هیچوقت نگاهش نمیکنی نگرانش نمیشوی.. برای از دست دادنش نمی ترسی.. او همیشه هست اما او هم آدم است.. روزی که کارد به استخوانش برسد کوله بار اندوهش را بر می دارد و بی سر و صدا می رود.. حسی به من می گوید آن روز بی اراده صدایش می زنی اما جو نمی آید.. فقط برایت جای پایش می ما. شبت به خیر عزیزم عشقم همه من تنها دلیل شادی تنها بهانه ی بودن شبت به خیر هستی من امید زندگی ام شبت به خیر بهترین بهترین بهترین من شبت به خیر دوستت دارم، بهترین عبارتی است که می توانم همیشه تقدیمت کنم به خاطر همه چی ممنون به خاطر همه ی لحظه های خوبی که با هم داشتیم... که داریم . به خاطر ویتامینه های خوشمزه به خاطر حال خوب به خاطر خنده های دیووانه وار ساعت یازده شب توی حکیم! عشقم همه ی دلیل زندگی ام عاشقانه دوستت دارم تنها دوستم تنها همدم و هم صحبتم. oacb2zvfh4qzix3355zs.jpg do u remember?? به خاطر می آوری؟؟؟ when u were 15 yrs old, i said i love u...u blushed.. u look down and smile وقتی 15 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ...صورتت از شرم قرمز شد و سرت رو به زیر انداختی و لبخند زدی... when u were 20 yrs old, i said i love u...u put ur head on my shoulder and hold my hand...afraid that i might dissapear ...وقتی که 20 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم سرت رو روی شونه هام گذاشتی و دستم رو تو دستات گرفتی انگار از این که منو از دست بدی وحشت داشتی when u were 25 yrs old, i said i love u...u prepare breakfast and serve it in front of meand kiss my forheadn said :"u better be quick, is's gonna be late..". وقتی که 25 س بود و من بهت گفتم که دوستت دارم ..صبحانه مو آماده کردی وبرام آوردی ..پیشونیم رو بوسیدی و گفتی بهتره عجله کنی ..داره دیرت می شه .when u were 30 yrs old, i said i love u...u said: "if u really love me, please come back early after work .."وقتی 30 س شد و من بهت گفتم دوستت دارم ..بهم گفتی اگه راستی راستی دوستم داری ..بعد از کارت زود بیا خونه when u were 40 yrs old, i said i love u...u were cleaning the dining table and said: "ok dear,but it's time foru to help our child with his/her revision.. "وقتی 40 ساله شدی و من بهت گفتم که دوستت دارم تو داشتی میز شام رو تمیز می کردی و گفتی .باشه عزیزم ولی الان وقت اینه که بریتو درسها به بچه مون کمک کنی .. when u were 50 yrs old, i said i love u..u were knitting and u laugh at me وقتی که 50 س شد و من بهت گفتم که دوستت دارم تو همونجور که بافتنی می بافتیبهم نکاه کردی و خندیدی when u were 60 yrs old, i said i love u...u smile at me وقتی 60 س شد بهت گفتم که چقدر دوستت دارم و تو به من لبخند زدی ...when u were 70 yrs old. i said i love u...we sitting on the rocking chair with our gl es on..i'm reading your love letter that u sent to me 50 yrs ago..with our hand crossing together وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی راحتیمون نشسته بودیم من نامه های عاشقانه ات رو که 50 سال پیش ب وقتی که 70 ساله شدی و من بهت گفتم دوستت دارم در حالی که روی صندلی ر نوشته بودی رو می خوندم و دستامون تو دست هم بود .. when u were 80 yrs old, u said u love me!i didn't say anything but cried.. .وقتی که 80 س شد ..این تو بودی که گفتی که من رو دوست داری ..نتونستم چیزی بگم ..فقط اشک در چشمام جمع شد that day must be the happiest day of my life!because u said u love me !! !اون روز بهترین رو زندگی من بود ..چون تو هم گفتی که منو دوست داری to tell someone how much you love,how much you care.because when they’re gone,no matter how loud you shout and cry,they won’t hear you anymore به ی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی چون زمانی که از دستش بدی مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی اون دیگر صدایت را نخواهد شنید هیچ وقت فکر نمی تا این حد عشقم صبور و مهربون و با گذشت باشه....شاهینم ممنونم که هر دفعه امیدوارم میکنی .........چه به هم برسیم و چه نرسیم بازم دیونه وار دوستت دارم.....خداکنه منم ظرفیت این همه خوبی رو داشته باشم....خدایا ی رو فرستادی سد راهم که از همه لحاظ بهترینه.....فقط کاش کمی جرات هم به من میدادی تا منم بیمی نداشتم.....بیشتر از همیشه دوست دارم به عشقم زود برسم...........بیشتر از همیشه آرزو میکنم شاهینم مال خودم بشه..........خدایا یکبار هم به حرفهای من گوش کن...... هیچ وقت فکر نمی تا این حد عشقم صبور و مهربون و با گذشت باشه....شاهینم ممنونم که هر دفعه امیدوارم میکنی .........چه به هم برسیم و چه نرسیم بازم دیونه وار دوستت دارم.....خداکنه منم ظرفیت این همه خوبی رو داشته باشم....خدایا ی رو فرستادی سد راهم که از همه لحاظ بهترینه.....فقط کاش کمی جرات هم به من میدادی تا منم بیمی نداشتم.....بیشتر از همیشه دوست دارم به عشقم زود برسم...........بیشتر از همیشه آرزو میکنم شاهینم مال خودم بشه..........خدایا یکبار هم به حرفهای من گوش کن...... هر اتفاقی افتاد فراموش نکن که
دوستت داشته ام
که دوستت دارم ...
وَ
هیچ وقت
هیچ کجا
هیچ
گرمایی را که تو به لحظه هایم بخشیدی را
نمی تواند تکرار کند ... دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد دوستت دارم

در این فکر
که تا چه حد برایم با ارزشی

در این فکر
که تا چه حد دلتنگ توئم

تو آن جایی
و من اینجا
در این فکر
که تا چه حد در اشتیاقِ
با دیگر
در کنار تو بودنم

در این فکر
که چگونه بیش از همیشه
قدر آن زمان
که در کنار هم خواهیم بود را
خواهم دانست

دوستت دارم من خدارادارم... کوله باری بر دوش،

سفرى باید رفت؛

سفرى تا ته تنهایى محض؛

هر کجا لرزیدى،

از سفر ترسیدى؛

فقط آهسته بگو :

من خدا را دارم... هر روز روی این دیوار مجازی می گم دلم تنگ شده دلتنگی بخشی از فراموشیه دلم برات تنگ شده چون واقعا بخشی از زندگیم بودی و مودب و مهربون بودی نمی دونم چرا فراموشم کردی منم سعی می کنم دوستت داشته باشم ولی فراموشت کنم .. آر راه دور دوستت دارم
بعضی جمله هامنحصر به فرد هستند
مثل "دوستت دارم"

بعضی آدم هاانسانهایی خاص
که فقط می شود آن بعضی جمله ها رادر مورد آنها
به کاربرد

مثل"تو"
که هرگاه دلتنگت میشوم
بی نهایت می گویم
"دوستت دارم" من دوستت دارم من این ابر بی باران را دوست دارم ، من این کویر خشک و بی جان را دوست دارم، این شاخه خشکیده و بی گل را دوست دارم ، من اینجا و آنجا همه جا را با تو دوست دارم.... من این شب زنده داری را دوست دارم اگر با تو بودن خطا است و من گنا ار ،من گناه را با تو دوست دارم... بی مهری هایت به حساب دلم ، اشکهایم را که در می آوری نیز به حساب چشمانم من این حساب اشتباه را دوست دارم این حس بلاتکلیفی شیرین رو دوست دارم ^_^ + خیلییی اتفاقا افتاده... نمیدونم چرا از اینجا دور شدم و ننوشتم توی این مدت. دوستت دارم نویسنده ی وبلاگ جان به اندازه زیبایی درختان پر شکوفه....

....دوستت دارم!

....قسم به حقیقت دنیا....

قسم به راز گل سرخ

قسم به زیبایی بنفشه ها

قسم به تنهایی هام
دوستت دارم!!! حالا که فکرم اونجاست جسمم اینجاست حالا که جسمم اینجاست روحم اونجا حالا که دوستت دارم میتونم از این راه دور بگم دوستت دارم بخاطر بودنت حالا که میخوای ادامه زندگیم رو با دستات بنویسی بنویس هر جور میخوای بنویس فقط یه خواهش اول خودت باشی بعد من یه گوشه این داستانت میشینم میبینمت عشق میکنم اصلا بیا بشین اینجا آره اینحا کنارم بنویس هر چی دوست داری بنویس نیستی و هی کم میارم هی یادت میوفتم آروم میشم من بودم وقتی بودی حالا میخوام باشی تا باشم حالا م. همینطور که دارم عمیقا" بهت فکر میکنم
*یادم میاد وای چقدر دوستت دارم.. :)
و خودمم کلی ذوق میکنم از اینکه اینقدر دوستت دارم..
خخخ


*اجباری بود برای تو..
و
اختیاری بود گفتن_
14 هزار ذکر برای من
به عشق تو..
:)

عاشقت بوده و هستم..
:) و رفتی چشم من غمبار تو بود / هنوز تشنه ی دیدار تو بود / من از دستت نمی رنجم این قدر / اگر برگشتنی در کار تو بود .

اگر با آتش عشقت مرا بسوزانی باز هم با خا ترش خواهم نوشت دوستت دارم .

پیش ازینت بیش از این شه عشاق بود / مهر ورزی تو با ما ی آفاق بود .

به کوتاهی لحظات با هم بودن منگر ، به وسعت لحظاتی نگاه کن که به یادت هستم .

غریبانه در سکوت سهمگین نامت را بر حاشیه ی قلبم حک تا با هر ضربانش بگویم دوستت دارم ، هیچوقت تو و محبتهایت را از. متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017 دوستت دارم , دوستت دارم عشقم , اس ام اس دوستت دارم دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم دم چشمهایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش… از زیر زبانت که نمیتوان حرفی کشید ! دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم تو من را بهتر می شناسی وقتی لبخند می زنم یعنی دریاچه ای آرام در صبح ام یعنـــــی آنقدر دوستت دارم که هیچ سنگریزه ای خوشبختی ام را به هم نمی زند ! دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم دوست داشتنت بوی باران می دهد همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم لبهایم را در گلدان می کارم گلواژه ی “دوستت دارم” می روید … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم وقتی تو نیستی غریبانه زیستن کار من است وقتی تو نیستی … ” واژه ها هم خساست می کنند نه دلبری ” کم آورده ام ! غریبی را بر این دو خط واژه “ دوستت دارم ” حک کن ! بی هوا نوشتم، به هوای ی … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم از من نپرس چقدر دوستت دارم ، اینجا در قلب من حد و مرزی برای حضور تو نیست … اس ام اس , پیامک , hs hl hs اس ام اس دوستت دارم به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد…! دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم “دوستت دارم” هایت را به ی نگو نگه دار برای خودم من جانم را برای شنیدنش کنار گذاشته ام . . . دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم گفــتنِ “دوستــــت دارم ” نظر لــــطــــــفـــم نبود !! نظرِ دِلـــــــم بود … پاتوق من , patogh , سایت تفریحی و سرگرمی اس ام اس دوستت دارم مرا دوست بدار به سان ِ گذر از یک سمت خیابان به سمتی دیگر اول به من نگاه کن بعد به من نگاه کن بعد باز هم مرا نگاه کن … دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم کاش دانه های دلم همچو اناری پیدا بود… تا میدیدی هر دانه هزار دانه تو را دوست میدارد! هر کجا باشی جایت سبز لبانت پر خنده باد! و مرا همین بس که دوستت دارم مثل دیروز …مثل امروز… تا… ته فردا… دوستت دارم “سهراب سپهری“ دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو اس ام اس دوستت دارم دهانت را می بویند مبادا که گفته باشی “دوستت دارم“ دلت را می بویند روزگار غریبی ست،نازنین! و عشق را کنار تیرک راهبند تازیانه می زنند عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد “احمد شاملو“ دوستت دارم عشقم,دوستت دارم را بسیار بگو,دوستت دارم من بیچاره,دوستت دارم همسرم,دوستت دارم چرایش پای تو متن ، اس ام اس و جملات زیبای دوستت دارم به همراه ع 96 و 2017   من دوستت دارم وَ این غیر مجاز است این جمله گویا این چنین غیر مجاز است گر چه خدا از عشق در آدم دمیده اما درون شعر این غیر مجاز است شاید برای بار اول بد نباشد اما دو سه جمله یقین غیر مجاز است چون در زمین این حرفهای جلف رسم است پس به گمانم که زمین غیر مجاز است سعدی هم از این حرفها بسیار گفته گفتم که سعدی جان ببین! غیر مجاز است برداشتم از شعرهایم واژه ها را چون که لب و گیسوی چین غیر مجاز است بوسیده ام خ ر خود را چون که گفتند لبهای یار نازنین غیر مجاز اس. خداوندا دوستت دارم... بادنیایی از نادانی و ناشکیبایی هایم... خوب بودن را به قلبم بیاموز. دوست دارم،عاشقانه دوستت بدارم... خدایا عاشقم کن،سخت به این عشق محتاجم...  امروز یکی از اون روزهای طلایی بود.زیارت آقا رضا وزیارت عزیزم... مدتها بود دلم لک زده بود برای دیدار یک عزیز... هرچند مثل همیشه باز تنها بودم،اما امروز تنهایی،هیچ جایی برای پزدادن وبه رخ کشیدن به دست نیاورد. بهارامروز از همیشه زیباتر بود. من بودم وهیاهوی موج مشتاقان برای دیدار... ندارمت اما... دوست داشتنت را عاشقم... اینکه شبها با خیال خامی بخوابم... و صبحها با امید مضحکی چشم باز کنم... من از این حماقت عاشقانه حض می برم... از اینکه دلم می شکند... و دوباره گول می خورد... از اینکه بیمارم... و درمان نخواهم شد... من به این ناعلاجی خود معتادم... و خیال عاقل شدن هم ندارم... اگر بدانی درد تو چه لذتی دارد... اگر بدانی دیوانه شدن چه شیرین است... اگر بدانی چقدر عاشقم ... چقدر دیوانه ... اگر بدانی چقدر دوستت دارم.. آه اگر میدانستی شاید ... خیلی زودتر ر. سلام علاقه ی خوبم
علاقه جانِ من
می دانی
دوستت دارم
به هزار هزار و هزاران هزار دلیل
دوستت دارم چون دوست داشتنت حال می دهد
خوب است، کیف می دهد
چون خنده هایِ تو جان است
تو می خندی
من تازه می شوم
روز نو می شود و جهان تازه آغاز می شود
دوستت دارم چون دوست داشتنت مرا بزرگ می کند
بزرگ می شوم، بزرگ دیده می شوم
دردهام خوب می شود و دلتنگی هام
"افشین صالحی" + آخه شعر اینقدر گویا؟ اینقدر خوب؟ تازگی ها متوجه شده ام که حرف آن مشاور کاردرست، حقیقت داشت که آدم منفی بافی هستم. گاهی وقت ها مچ خودم را میگیرم که دارم انتظارات منفی را به عنوان واقعیت به خورد مغز بیچاره ام می دهم و او هم از همه جا بی خبر می رود می گذارد در نوک افکار و باورهای من! می خواهم آهسته آهسته این رویه را تغییر دهم و ذهنم را به دیدن نقاط مثبت و درس گرفتن و فراموش نقاط منفی عادت دهم. نتیجه اینکه اینجا را هم خانه تکانی می کنم و اسمم را از "خسته" به "امید" تغییر می دهم و وجه های. دوستت دارم و این زیباترین جمله ای است که بلدم به زبان میگویم و تکرار میکنم ولی این چشمانم است که قلبم را تصدیق میکند و دستانم که اگر در میانشان بگیری باتو به گفتگو خواهد پرداخت دوستت دارم یک جمله است یک شروع برای روبرویت ایستادن در آغوش کشیدنت و لبهایت را که طعکم بهشت میدهند بر لبهایم احساس این یک شروع توفانی است برای عشقی که از آن گریزی نیست وقتی تورا می طلبم و وقتی که مرا میطلبی ‏اسکار بهترین صدای نامفهومم تعلق میگیره به صداش.. وقتی بغلشی و توی گوشت میگه: "دوستت دارم"
نگاهم رو به سمت تو، شبم آیینه ی ماهه دارم نزدیکتر میشم، یه کم تا آسمون راهه به دستای نیاز من، نگاهی کن از اون بالا من این آرامش محضو، به تو مدیونم این روزا خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم تو دیدی من خطا ، دلم گم شد دعا کمک کن تا نفس مونده، به آغوش تو برگردم تو حتی از خودم بهتر، غریبی هامو می شناسی نمی خوام چتر دنیا رو، که تو بارون احساسی خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی همیشه این تو هستی که، ازم حالم رو پرسیدی بازم چشمامو می بندم، که خوبی هاتو بشمارم نمی تونم فقط میگم، خدایا دوستت دارم http://tehrankids.com/uploads/posts/2012-10/1351493133_0-879043001326024126largepcr.jpeg
ی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ... ی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک قفل میکند و خنجرش از شدت بی تجربگی ب بلد نباشد ! از همان هایی که ذوقِ چای عصرِ کنارِ پنجره را داشته باشد. حتی حوصله ی بی حوصلگی هایت و دلشوره های وقت و بی وقتت را. آدم باید تا وقتی که جانی مانده برای عزیزم گفتن و جانم شنیدن، ی را پیدا کند که بلد باشد کجا و چه وقت دوستت دارم گفتن اش بغل هم داشته باشد ... که زندگی با . دوستت دارم...
دوستت دارم که دوست داشتنی ترین انسانی! خوب ترین،مهربان ترین،داناترین، شجاع ترین ،زیبا ترین و خلاصه همه "ترین" های خوب وشایسته... دوستت دارم ای غمخوار دل های ش ته،فریادرس انسان های ستمدیده، امید جان های خسته، کشتی های به گل نشسته، گره های بسته، فریادرس افتادگان، غمخوار دل ش تگان،بی پناهان،یتیمان،پناه بی پناهان، مونس دردمندان، انیس تنهایان،نجات بخش مستضعفان،شکننده صولت مستکبران، تنها امید محرومان...دوستت دارم که دوست داشتن. فلسفه ی من این است
---------------------------------
بگذار هرچه دلشان میخواهد بگویند
چه اهمیت دارد
من می گویم که
عشق زن و مرد نمی شناسد
بالا و پایین سرش نمی شود
فقط یادت باشد که آدم باید آدم باشد
و بشود روی حرفش حساب کرد
من می گویم
آنکه از گفتن دوستت دارم ها می ترسد که آدم نیست
خوش به حال آن که دوستت دارم را ساده می گوید
همیشه می گوید
ساده می پذیرد
باور کن که ما با همین دوستت دارم های ساده بزرگ می شویم
به آسمان می رویم
دوست داشتن شهام. دوستت دارم خیلی زیاد،همیشه باهات میمونم بهت وفادارم هر جا بروی باز به من برمی گردی. به خیال بارانی و رویاهای روشنم. به چشم هایی که بی منت به راه تو مانده اند و دست هایی که برای آرزوهای تو رو به آسمان اند. هر کجا که باشی باز هوش و حواست با من است. با دلی که به اندازه دوست داشتن تو بزرگ است و قلبی که نبضش با نفس تو می زند. هر چقدر هم که دور بروی، فاصله به قدر یک صحرا و یک دریا هم که باشد، از من دور نمی شوی. همین است که می شود این همه دلتنگی را تاب آورد و آن همه فاصله را از یاد برد. تمام اینها معجزه محبت است، اعجاز عشق. بقیع ادامه مطلب نفسمتا حالا بهت نگفتم ولی حالا میخوام بگم بی تو میمیرم..........میخوام بگم تو دنیای منی......میخوام بگم دوستت دارم فقط بخاطر خودت....میخوام بگم شدی مجنون عشقم....میخوام بگم اگه ی روزی نبینمت چقد دلم برات تنگ میشه.....میخوام بگم نبودنت برام پایان زندگیه.....میخوام بگم یه گوشه چشماتو به همه دنیا نمیدم...میحوام بگم بیشتر از عشق لیلی به مجنون عاشقتم......میخوام بگم هر جوری که باشی دوستت دارم.....میحوام بگم مثل نفسی برام اگه نباشی منم نیستم......میخوام بگم هر شب ب. عزیزم دوستت دارم ولی با ترس و پنهانی
که پنهان یک عشق یعنی اوج ویرانی !
دلم رنج عجیبی می برد از دوری ات ، اما
نجابت می کند مانند بانو های ایرانی …
تحمل این راز از من سخت و دشوار است
که روزی خسته خواهد شد دل از اندوه طولانی
غمت را می خورد هر شب دل نازک تر از شیشه
تو سنگی را نمی خواهی کنار شیشه بنشانی!
مرا باور کنی شاید به راه عشق برگردم
نه از این دست باورهای مردم در مسلمانی !
” عزیزم دوستت دارم ” غم این جمله را دیدی ؟!
تفاوت دارد این سیلاب با بارانی …. اس ام اس عاشقانه باحال , ت ت عاشقانه خاص , متن عاشقانه جدید پسر : الو گل ؟دختر : سلامبعد هر دوتا از ته دل میخندنپسر : خوبی کج و کوله مندختر : به تو چه عشق خوبم تو خوبیپسر : نفهم ح و پرسیدم میگی به تو چه؟شیطون میگه برنم شل و پلش کنم هادختر : گفتم که خوبم الاغ تو خوبی؟پسر :فدای خندهات شم که مثل شتر میخندی نفسمدختر : مرگ ، شتر خودتی روانیپسر : دلم واست تنگ شده دوست داشتنی
. اس ام اس دوستت دارم زندگی می کنم و برایش دلیل هم دارم :
دوست داشتن تــو . . .
.
.
.
من خــــــــــوشبخــــت ترینم . . .
چـــون تــــــــو رو دارم . . .
تــــــویی که حتـــــی فکر بهت . . .
قلبمـــــو گرم میکـــــنه . . .
تـــــو رو با همـــه دنیــــــا هم عوض نمیکنم . . .
هیـــــچوقت اینقــــــدر آرامش نداشتـــم
محبوب ِ قلبـــــم . . .
دوستــــــت دارم
.
.
.
دوست داشتنت بوی باران می دهد
همان قدر بی مقدمه ، همان قدر بی دغدغه
فقط یادت باشد مثل باران مرا بی واسطه دوست داشته باشی !
.
.
.
.
30 ثانیه زمان کمی نیست
۱۰۰ بار میشود پلک زد
۶۰ بار میشود گفت “ دوستت دارم ” . .